Neprihlásený používateľ |

Špecifikácia zadania

Cieľom zadania je naprogramovať konzolovú aplikáciu v jazyku C na získavanie informácií o tovaroch a skladoch. Informácie o skladoch a tovaroch sú uložené vo viacerých textových súboroch. Toto zadanie rozširuje zadanie č. 4. Program bude riadiť svoju činnosť podľa zadaných CMD prepínačov. Najprv sa prefiltrujú načítané sklady podľa názvu alebo polohy. Výsledok filtrovania skladov sa vypíše. Následne sa vo vyhovujúcich skladoch usporiada tovar podľa názvu alebo ceny. Počas čítania textových súborov môže dôjsť k niektorým preddefinovaným chybám, ktoré musí váš program odhaliť a vypísať predpísané hlásenia na štandardný chybový výstup (stderr). Výsledkom aplikácie je formátovaný výpis usporiadaného tovaru na skladoch na štandardný výstup (stdout). Zmyslom zadania je precvičenie si práce s dynamickou pamäťou a súbormi.

Úloha

Aplikácia bude spúšťaná z terminálu. Pri spustení sa zadajú CMD argumenty predstavujúce jednotlivé prepínače. Činnosť programu pozostáva z 6 hlavných fáz. Ich poradie je pevne určené. Používateľ zadanými prepínačmi určí spôsob vykonania dvoch fáz: filter skladov a usporiadanie načítaného tovaru. Program nemá žiadny štandardný vstup (stdin). Program vypisuje informácie na štandardný výstup (stdout). Chybové hlásenia program vypisuje na štandardný chybový výstup (stderr).

Fázy činnosti programu:

 1. Načítanie skladov zo súboru.
 2. Výpis načítaných skladov.
 3. Filter skladov (predvolený alebo určený CMD prepínačom).
 4. Načítanie tovaru zo súborov.
 5. Usporiadanie tovaru (predvolené alebo určené CMD prepínačom).
 6. Výpis.

Obrázok 1: Diagram zachytávajúci fázy činnosti aplikácie (originál obrázku).

V zadaní sú preddefinované 3 chybové situácie, ktoré musí program vedieť odhaliť. Týkajú sa tovaru na skladoch, konkrétne pri čítaní textových súborov s tovarom. Program po odhalení konkrétnej chybovej situácie vypíše predpísané hlásenie na štandardný chybový výstup (stderr) a pokračuje ďalej v činnosti podľa pokynov.

Projekt

Toto zadanie je koncipované ako projekt, ktorý pozostáva 3 súborov (1 hlavičkový v priečinku include a 2 zdrojové v priečinku src). Na úspešné skompilovanie si treba uvedené súbory vložiť do projektu vo vývojovom prostredí (odporúčame CLion). Priečinok data obsahuje textové súbory so skladmi a tovarmi.

project_z5/
├── data/
│  ├── items/
│  └── warehouse_db.txt
├── include/
│  └── config.h
└── src/
  ├── functions.c
  └── z5.c

Hlavičkové súbory:

 • config.h

  Tento súbor obsahuje potrebné makrá, konštanty, definície dátových typov (bližšie v časti Štruktúry) a deklarácie pomocných funkcií.

  Pozor: Tento súbor už neobsahuje deklaráciu databázy skladov (ako to bolo v zadaní č. 4) nakoľko sú v tomto zadaní všetky informácie o skladoch a tovare uložené v textových súboroch.

  #include <math.h>
  
  // MAKRA
  #define WAREHOUSE_DB_FILE "warehouse_db.txt"
  #define ITEMS_FOLDER "items"
  #define MAX_NAME 100 // max. dlzka pre nazvy
  #define RADIUS_EARTH_KM 6372 // polomer zeme
  #define deg2rad(X) ((X)*M_PI/180) // makro na konverziu stupnov na radiany
  
  // SEPARATOR ADRESAROV
  #ifdef _WIN32
  #define PATH_SEPARATOR "\\"
  #else
  #define PATH_SEPARATOR "/"
  #endif
          
  // DATOVE TYPY
  
  // GPS poloha
  typedef struct gps {
    double lat; // latitude
    double lon; // longitude
  } GPS;
  
  // polozka na sklade (tovar)
  typedef struct item {
    char name[MAX_NAME + 1]; // nazov
    int price; // cena
  } ITEM;
  
  // sklad
  typedef struct warehouse {
    char name[MAX_NAME + 1]; // nazov
    GPS gps; // poloha
    int capacity; // kapacita skladu
    int n; // aktualny pocet poloziek na sklade
    ITEM *items; // databaza poloziek na sklade (dynamicke pole)
  } WAREHOUSE;
  
  // DEKLARACIE FUNKCII
  double distance(GPS gps1, GPS gps2);

Zdrojové súbory:

 • functions.c

  Tento súbor obsahuje definíciu pomocnej funkcie distance, ktorá je určená na počítanie vzdialenosti medzi dvoma GPS bodmi. Vrátená vzdialenosť je vyjadrená v kilometroch (ako desatinné číslo).

  #include "config.h"
  
  // Funkcia na vypocet vzdialenosti dvoch GPS suradnic.
  double distance(const GPS gps1, const GPS gps2) {
    double d, z, u, v;
  
    // konverzia na radiany
    double phi1 = deg2rad(gps1.lat);
    double phi2 = deg2rad(gps2.lat);
    double lambda1 = deg2rad(gps1.lon);
    double lambda2 = deg2rad(gps2.lon);
  
    // predvypocet sinusov, ktore sa potom umocnia na druhu
    u = sin((phi2 - phi1) / 2.0);
    v = sin((lambda2 - lambda1) / 2.0);
  
    // vypocet vnutornej casti vzorca
    z = sqrt(u * u + cos(phi1) * cos(phi2) * v * v);
    // finalizacia
    d = 2.0 * RADIUS_EARTH_KM * asin(z);
  
    return d;
  }
 • z5.c

  Tento súbor obsahuje funkciu main a je určený na vašu implementáciu zadania. Tento súbor odovzdávate ako jediný. Je potrebné ho prepojiť s ostatnými súbormi projektu pomocou hlavičkového súboru config.h.

  Pozor: Pri vkladaní hlavičkového súboru pomocou direktívy #include nepoužívajte žiadnu relatívnu ani absolútnu cestu, ale použite výlučne len názov súboru bez cesty, t.j. len config.h.

  #include "config.h"
  // TODO 
  // Vase vlastne pomocne makra, datove typy a funkcie.
  int main(int argc, char *argv[]){
    // TODO 
    // Implementacia hlavnej logiky programu.
    return 0;
  }

Textové súbory

V tomto zadaní sú informácie o skladoch a tovaroch uložené v textových súboroch (súbory s koncovkou .txt). Všetky textové súbory skladov a tovarov sú k dispozícii na stiahnutie. Nachádzajú sa v hlavnom projektovom adresári v podpriečinku s názvom data). Konkrétne, pracujeme s nasledujúcimi textovými súbormi.

Hlavný textový súbor obsahujúci základné informácie o všetkých skladoch

Tento súbor je vždy len jeden a sú v ňom uložené atribúty skladov. Tento súbor neobsahuje informácie tovaroch (tie sú uložené v samostatných súboroch, ktoré sa načítajú neskôr). Cesta k tomuto súboru je uložená v makre WAREHOUSE_DB_FILE, ktoré je definované v hlavičkovom súbore config.h. Vo zverejnenom hlavičkovom súbore je makro nastavené na reťazec "warehouse_db.txt". Pri programovaní je potrebné si nastaviť projekt tak, aby vedel uvedený súbor vyhľadať (správne nastavenie working directory). Vo vašom programe je potrebné načítať súbor s cestou danou makrom WAREHOUSE_DB_FILE. Modifikácie tejto cesty spôsobia, že váš kód neprejde testami.

Príklad textového súboru "warehouse_db.txt" s informáciami o skladoch (zobrazuje sa len prvých 5 riadkov):

Secovce 48.700 21.650 4
Dobsina 48.821 20.367 15
Zlate_Moravce 48.378 18.396 16
Zarnovica 48.483 18.717 16
Hlohovec 48.431 17.803 4

Každý riadok predstavuje jeden sklad. V riadku sú uložené 4 atribúty skladu oddelené medzerou. Každý riadok je ukončený skrytým znakom nového riadku'\n'. Štruktúra riadku je nasledovná.

 • Názov skladu (reťazec bez medzier s max. dĺžkou MAX_NAME)
 • Zemepisná šírka (desatinné číslo, z ktorého sa zobrazujú 3 desatinné miesta)
 • Zemepisná dĺžka (desatinné číslo, z ktorého sa zobrazujú 3 desatinné miesta)
 • Kapacita skladu (max. počet položiek tovaru, ktoré sa zmestia na sklad)

Textové súbory so zoznamom tovaru

Jednotlivé sklady majú svoj vlastný textový súbor so zoznamom tovaru. Názov tohto súboru sa vždy zhoduje s názvom skladu (atribút skladu name). Všetky súbory so zoznamom tovaru sa nachádzajú umiestnené v adresári, ktorého cesta je uložená v makre ITEMS_FOLDER v hlavičkovom súbore config.h. Vo zverejnenom hlavičkovom súbore je makro nastavené na reťazec "items". Pri programovaní je potrebné si nastaviť projekt tak, aby vedel uvedený adresár vyhľadať (správne nastavenie working directory). Vo vašom programe je potrebné načítavať súbory s tovarmi v presne definovanom adresári s cestou danou makrom ITEMS_FOLDER. Modifikácie tejto cesty spôsobia, že váš kód neprejde testami.

Dôležitá poznámka: Pri tvorbe cesty k súboru so zoznamom tovaru je potrebné ako oddeľovač adresárov použiť znak definovaný makrom PATH_SEPARATOR, ktoré je v súbore config.h.

Príklad adresára, ktorý obsahuje súbory so zoznamom tovaru na skladoch (zobrazuje sa prvých 5 súborov):

items/
├── Banska_Stiavnica.txt
├── Bratislava.txt
├── Cierny_Balog.txt
├── Dobsina.txt
├── Dvory_nad_Zitavou.txt

Príklad obsahu súboru so zoznamom tovaru:

salad 10
pasta 6
cake 17
melon 5
sushi 89

Každý riadok v súbore predstavuje jeden tovar a je ukončený skrytým znakom nového riadku'\n'. Riadok obsahuje 2 atribúty tovaru oddelené medzerou. Štruktúra riadku je nasledovná.

 • Názov tovaru (reťazec bez medzier s max. dĺžkou MAX_NAME)
 • Cena (celé číslo)

Štruktúry

Štruktúra GPS reprezentuje GPS súradnice skladu.

// GPS poloha
typedef struct gps {
  double lat; // latitude
  double lon; // longitude
} GPS;

Štruktúra ITEM reprezentuje tovar.

// polozka na sklade (tovar)
typedef struct item {
  char name[MAX_NAME + 1]; // nazov
  int price; // cena
} ITEM;

Štruktúra WAREHOUSE reprezentuje sklad.

// sklad
typedef struct warehouse {
  char name[MAX_NAME + 1]; // nazov
  GPS gps; // poloha
  int capacity; // kapacita skladu
  int n; // aktualny pocet poloziek na sklade
  ITEM *items; // databaza poloziek na sklade (dynamicke pole)
} WAREHOUSE;

Pozor: Oproti zadaniu č. 4 došlo k zmene. V štruktúre pribudol atribút capacity, ktorý predstavuje max. počet položiek, ktoré je možné na sklade umiestniť. Navyše, atribút items je tentokrát definovaný ako dynamické pole (smerník na blok dynamicky alokovanej pamäte), ktorého dĺžka je n položiek typu ITEM. Toto pole treba správne alokovať na zodpovedajúci počet položiek tovaru, ktoré sú uložené v príslušnom textovom súbore.

CMD argumenty

Program rozlišuje nasledovné prepínače.

Filter skladov
Filtre skladov sa nesmú kombinovať, t.j. nemôže sa súčasne zadať viacero prepínačov, ktoré určujú filter skladov. Testovací server nebude pri vyhodnocovaní skúšať tieto situácie. Rozlišujeme nasledovné filtre skladov.
Bez prepínača (predvolený filter)
Ak nezadáme žiadny z nižšie uvedených prepínačov predstavujúcich filter skladov, potom program automaticky zahrnie do výsledkov vyhľadávania všetky sklady v databáze.

Prepínač -w name
Ak zadáme tento prepínač, program vyhľadá len tie sklady, ktoré majú názov name (case-sensitive). Tento prepínač má povinný parameter.

Prepínače -n lat a -e lon
Tieto prepínače musia byť zadané súčasne. Predstavujú GPS súradnice. Ak zadáme tieto prepínače, program vyhľadá sklad, ktorý je najbližšie k zadaným GPS súradniciam (lat,lon). Obidva prepínače majú povinný parameter.

Usporiadanie tovaru

Po načítaní zoznamu tovaru nasleduje usporiadanie tovaru na každom sklade. Usporiadanie tovaru sa aplikuje len na tie sklady, ktoré vyhovujú filtru skladov a pri ktorých sa nevyskytla žiadna z preddefinovaných chýb. Prepínače, ktoré určujú spôsob usporiadania tovaru sa nesmú medzi sebou kombinovať. Testovací server nebude pri vyhodnocovaní skúšať tieto situácie. Rozlišujeme nasledovné spôsoby usporiadania tovaru.

Bez prepínača (predvolené usporiadanie tovaru)
Ak nezadáme žiadny z nižšie uvedených prepínačov predstavujúcich spôsob usporiadania tovaru, potom program automaticky usporiada tovary na skladoch vzostupne podľa ich názvu (lexikograficky).

Prepínač -a
Ak zadáme tento prepínač, program usporiada tovary na skladoch podľa ceny vzostupne. Tento prepínač nemá parameter.

Prepínač -d
Ak zadáme tento prepínač, program usporiada tovary na skladoch podľa ceny zostupne. Tento prepínač nemá parameter.

Chybové situácie

V programe môžu nastať 3 chybové situácie. Všetky predpísané hlásenia treba vypísať na štandardný chybový výstup (stderr). Na tento účele môžete použiť funkciu fprintf.

Chybová situácia 1

Nastane ak pre niektorý sklad neexistuje textový súbor so zoznamom jeho tovaru. Textový súbor so zoznamom tovaru musí mať rovnaký názov ako sklad. Program vtedy vypíše na štandardný chybový výstup (stderr) hlásenie v nižšie uvedenom tvare. Následne program pokračuje v činnosti. Sklad, pri ktorom nastala táto chyba sa ďalej ignoruje a vynechá sa pri usporiadaní tovaru a koncovom výpise.

FILE_ERROR name.txt

Namiesto name sa vypíše konkrétny názov skladu, pri ktorom nastala chyba. Riadok je ukončený znakom nového riadku '\n'.

Chybová situácia 2

Nastane ak pri niektorom sklade zistíme, že textový súbor so zoznamom jeho tovaru obsahuje viac položiek ako je kapacita daného skladu. Program vtedy vypíše na štandardný chybový výstup (stderr) hlásenie v nižšie uvedenom tvare. Následne program pokračuje v činnosti. Sklad, pri ktorom nastala táto chyba sa ďalej ignoruje a vynechá sa pri usporiadaní tovaru a koncovom výpise.

CAPACITY_ERROR name.txt

Namiesto name sa vypíše konkrétny názov skladu, pri ktorom nastala chyba. Riadok je ukončený znakom nového riadku '\n'.

Chybová situácia 3

Nastane ak pri niektorom sklade zistíme, že textový súbor so zoznamom jeho tovaru obsahuje údaje, ktoré nie sú v požadovanom formáte. Program vtedy vypíše na štandardný chybový výstup (stderr) hlásenie v nižšie uvedenom tvare. Následne program pokračuje v činnosti. Sklad, pri ktorom nastala táto chyba sa ďalej ignoruje a vynechá sa pri usporiadaní tovaru a koncovom výpise.

FORMAT_ERROR name.txt

Namiesto name sa vypíše konkrétny názov skladu, pri ktorom nastala chyba. Riadok je ukončený znakom nového riadku '\n'.

Uvádzame príklady riadkov v nesprávnom formáte, ktoré sa pri testovaní môžu vyskytnúť v súbore so zoznamom tovarov. Dochádza k porušeniu pravidla, že riadok obsahuje vždy 2 medzerou oddelené údaje: názov (reťazec bez medzier) a cena (celé číslo).

orange abc
banana
123

Nápoveda: Pri formátovanom čítaní súboru pomocou knižničnej funkcie fscanf vieme po každom zavolaní tejto funkcie zistiť počet správne načítaných parametrov, t.j. parametrov, ktoré vyhovujú očakávanému formátu.

Poznámka: Chybové situácie, ktoré boli definované v zadaní 4 nebudú v tomto zadaní kontrolované a váš program ich nemusí ošetrovať.

Vstup

Program po spustení nenačítava z klávesnice (stdin) žiadne údaje. Všetky vstupy sú zadané pomocou CMD argumentov. Všetky informácie o skladoch a tovare sú načítané z textových súborov.

Fázy činnosti programu

Program po spustení najprv rozpozná CMD prepínače. Následne program vykoná svoju činnosť, ktorá je rozdelená do 6 fáz. Poradie fáz je pevne dané.

1. Načítanie skladov zo súboru

Program načíta informácie o skladoch z hlavného textového súboru, ktorý má cestu určenú makrom WAREHOUSE_DB_FILE. Každý riadok súboru obsahuje vybrané atribúty jedného skladu (neobsahuje informácie o tovaroch). Vzhľadom na to, že v čase kompilácie nepoznáme počet skladov v hlavnom textovom súbore, je potrebné si vytvoriť dynamické pole skladov, správne ho alokovať/realokovať a postupne do neho pridávať načítané sklady. Na čítanie riadkov textového súboru odporúčame využiť niektorú knižničnú funkciu určenú na formátované čítanie ako napr. fscanf.

2. Výpis načítaných skladov

Po načítaní skladov z hlavného textového súboru nasleduje ich výpis na štandardný výstup (stdout). Sklady sa vypíšu v rovnakom formáte, v akom sú uložené v súbore. Bližšie informácie o výpisoch sú v časti Výstup.

3. Filter skladov

Po načítaní a výpise skladov nasleduje ich filtrovanie. Sklady môžeme filtrovať podľa ich názvu (prepínač -w name) a podľa polohy (prepínače -n lat a -e lon). Ak filter nezadáme, automaticky sa použije predvolený filter, ktorý zahrnie do výsledkov hľadania všetky sklady. Viac informácií je v časti Filter skladov.

4. Načítanie tovaru zo súborov

Po prefiltrovaní skladov sa načítajú tovary na zostávajúcich skladoch. Jednotlivé sklady majú zoznam tovaru evidovaný v osobitnom textovom súbore, ktorého názov sa zhoduje s názvom skladu. Všetky textové súbory so zoznamom tovaru sú uložené v adresári s cestou danou makrom ITEMS_FOLDER. Na čítanie tovarov je ideálne použiť niektorú knižničnú funkciu na formátované čítanie ako napr. fscanf. Formát obsahu súboru s tovarom je vysvetlený v časti Textové súbory.

Každý sklad má atribút items, ktorý predstavuje dynamické pole tovarov. Pre toto pole treba alokovať dostatok pamäte na uchovanie všetkých položiek v zozname tovaru. Po načítaní tovarov je potrebné nastaviť atribút skladu n na hodnotu, ktorá predstavuje počet načítaných položiek tovaru.

V procese načítavania tovarov pre sklad môžu nastať 3 typy chybových situácií, ktoré sú opísané v časti Chybové situácie. Po odhalení chyby, program vypíše predpísané chybové hlásenie na štandardný chybový výstup (stderr) a pokračuje vo svojej činnosti. Sklad, pri ktorom nastala niektorá z chýb je v ďalších fázach programu ignorovaný, t.j. neusporiadava sa jeho tovar ani sa nezúčastňuje koncového výpisu.

5. Usporiadanie tovaru

Po načítaní tovarov v jednotlivých skladoch, ktoré vyhovujú filtru skladov nasleduje usporiadanie položiek tovaru. Rozlišujeme predvolené usporiadanie tovaru (podľa názvu tovaru vzostupne) a dva typy usporiadania podľa ceny (vzostupne a zostupne). CMD prepínače asociované s týmito operáciami sú popísané v časti CMD argumenty. Tovar sa usporiadava len na skladoch, ktoré prešli filtrom a pri ktorých nebola odhalená niektorá z preddefinovaných chybových situácií.

Na usporiadanie tovaru je potrebné si napísať vlastnú funkciu. Je nutné, aby bol algoritmus usporiadania položiek tovaru stabilný, t.j. položky tovaru s rovnakým názvom (predvolené usporiadanie) alebo rovnakou cenou (prepínače -a a -d) musia mať po usporiadaní zachované svoje relatívne poradie. Inšpirovať sa môžete napríklad jednoduchým algoritmom BubbleSort, ktorý sa dá implementovať tak, aby bol stabilný. V tomto zadaní nie je možné použiť knižničnú funciu qsort, nakoľko tá negarantuje stabilitu usporiadania. Viac informácií o stabilnom triedení nájdete v článku Stable Sorting Algorithms.

5.1 Predvolené usporiadanie podľa názvu

Tovary sa usporiadajú podľa názvu vzostupne. Tovary s rovnakým názvom nesmú zmeniť svoje relatívne poradie.

Príklad zoznamu tovaru pred usporiadaním:

filet 2
eggs 14
ketchup 2
eggs 3
curd 98

Zoznam tovaru po usporiadaní:

curd 98
eggs 14
eggs 3
filet 2
ketchup 2
5.2 Usporiadanie podľa ceny vzostupne

Tovary s rovnakou cenou po usporiadaní nesmú zmeniť svoje relatívne poradie.

Príklad zoznamu tovaru pred usporiadaním:

filet 2
eggs 14
ketchup 2
eggs 3
curd 98

Zoznam tovaru po usporiadaní:

filet 2
ketchup 2
eggs 3
eggs 14
curd 98
5.3 Usporiadanie podľa ceny zostupne

Tovary s rovnakou cenou po usporiadaní nesmú zmeniť svoje relatívne poradie.

Príklad zoznamu tovaru pred usporiadaním:

filet 2
eggs 14
ketchup 2
eggs 3
curd 98

Zoznam tovaru po usporiadaní:

curd 98
eggs 14
eggs 3
filet 2
ketchup 2
6. Výstup

Program počas svojej činnosti produkuje dva druhy výpisov. Bežný výpis je smerovaný na štandardný výstup (stdout). Výpis hlásení v prípade odhalenia niektorej z chybových situácií je smerovaný na štandardný chybový výstup (stderr). Viac informácií sa môžete dozvedieť na stdout a stderr.

6.1 Štandardný výstup (stdout)

Skladá sa z 2 častí:

 1. Výpis načítaných skladov. Jedná sa o výpis zoznamu všetkých načítaných skladov.
 2. Výpis usporiadaného tovaru na zostávajúcich skladoch. Po usporiadaní načítaného tovaru nasleduje koncový výpis, v ktorom sa zobrazia informácie o skladoch a ich usporiadaných tovaroch. V tomto výpise sa zúčastnia len tie sklady, ktoré vyhoveli filtrovacím kritériám a nenastala pri nich žiadna z preddefinovaných chybových situácií.

Príklad kompletného výstupu (3 sklady v textovom súbore, predvolený filter skladu a predvolené usporiadanie):

Secovce 48.700 21.650 4
Poprad 49.050 20.300 11
Dvory_nad_Zitavou 47.993 18.264 7
Secovce 48.700 21.650 4 :
1. biscuit 97
2. muffin 55
3. poutine 12
Poprad 49.050 20.300 11 :
1. batter 78
2. coffee 27
3. queso 21
4. skillet 63
5. yeast 5
Dvory_nad_Zitavou 47.993 18.264 7 :
1. aroma 98
2. butter 75
3. drink 87
4. enchilada 28
5. skillet 31
6. tartar 19
7. taste 87

Prvé 3 riadky predstavujú 1. časť - výpis všetkých načítaných skladov (formát je rovnaký ako v príslušnom textovom súbore). Zvyšok výpisu predstavuje 2. časť - výpis zostávajúcich skladov, ktoré prešli filtrom a nenastala pri nich žiadna preddefinovaná chyba (v tejto ukážke sa použil predvolený filter a nenastala žiadna chyba). Pre každý takýto sklad sa vypíše aj jeho usporiadaný tovar (v tejto ukážke sa použilo usporiadanie podľa názvu vzostupne). Tovar v jednotlivých skladoch je číslovaný od 1. Medzi 1. a 2. časťou výpisu nie sú prázdne riadky (nasledujú hneď za sebou).

6.2 Štandardný chybový výstup (stderr)

Na štandardný chybový výstup (stderr) sú vypisované hlásenia týkajúce sa preddefinovaných chybových situácií. Príklady výpisov na stderr nájdete medzi testovacími príkladmi.

Hodnotenie zadania

Odovzdávací systém otestuje a ohodnotí nasledovné oblasti funkcionality vášho programu. Na získanie bodov z konkrétneho testovacieho scenára je nutné, aby testom prešli všetky testovacie prípady v danom scenári.

Testovacie scenáre
Scenár 1
Chybová situácia 1
1 b
Scenár 2
Chybová situácia 2
1 b
Scenár 3
Chybová situácia 3
1 b
Scenár 4
Prepínač -w
1 b
Scenár 5
Kombinácia prepínačov -w a -a
0.5 b
Scenár 6
Kombinácia prepínačov -w a -d
0.5 b
Scenár 7
Prepínače -n a -e
1 b
Scenár 8
Kombinácia prepínačov (-n, -e) a -a
0.5 b
Scenár 9
Kombinácia prepínačov (-n, -e) a -d
0.5 b
Scenár 10
Bez prepínačov
1 b
Scenár 11
Prepínač -a
1 b
Scenár 12
Prepínač -d
1 b
Súčet 10 b

Poznámka: Testovanie vašich riešení bude využívať textové súbory s odlišným obsahom (iné ako zverejnené súbory).

Aby váš program prešiel automatizovaným testovaním, jeho štandardný výstup (stdout) musí mať nasledovnú štruktúru a výpisy sa musia zobrazovať na očakávaných pozíciách.Obrázok 2: Očakávaná štruktúra vášho štandardného výstupu (stdout).

Video

Záznam zo seminára č. 10 (19. apríl 2022)

Testovacie príklady

Zoznam blokov:

Vo všetkých príkladoch sa predpokladá použitie zverejnených textových súborov.

Blok 1

Chybová situácia 1

Spustenie programu:

./z5 -w Zeliezovce
stdout
Secovce 48.700 21.650 4
Dobsina 48.821 20.367 15
Zlate_Moravce 48.378 18.396 16
Zarnovica 48.483 18.717 16
Hlohovec 48.431 17.803 4
Poprad 49.050 20.300 11
Dvory_nad_Zitavou 47.993 18.264 7
Sala 48.150 17.883 15
Velky_Meder 47.850 17.767 10
Komarno 47.763 18.128 3
Oscadnica 49.438 18.886 18
Puchov 49.120 18.331 14
Bardejov 49.295 21.276 11
Trebisov 48.633 21.717 12
Krupina 48.350 19.067 16
Kolarovo 47.915 17.997 17
Chorvatsky_Grob 48.227 17.291 17
Snina 48.988 22.157 20
Sahy 48.067 18.967 18
Topolcany 48.550 18.183 6
Slovensky_Grob 48.256 17.275 11
Piestany 48.583 17.833 11
Ruzomberok 49.079 19.308 18
Velke_Kapusany 48.550 22.083 17
Svaty_Jur 48.252 17.216 18
Banska_Stiavnica 48.459 18.893 2
Surany 48.083 18.183 20
Velky_Krtis 48.215 19.338 15
Nitra 48.315 18.087 4
Presov 49.000 21.233 1
Detva 48.557 19.421 2
Zeliezovce 48.049 18.660 13
Bratislava 48.145 17.113 15
Tornala 48.417 20.333 10
Vrbove 48.621 17.723 12
Stropkov 49.205 21.651 20
Nove_Mesto_nad_Vahom 48.783 17.833 13
Kosice 48.717 21.250 8
Petrzalka 48.133 17.117 3
Moldava_nad_Bodvou 48.616 20.999 14
Hrinova 48.567 19.517 19
Jarovnice 49.050 21.067 15
Svidnik 49.306 21.568 10
Nemsova 48.967 18.117 15
Sladkovicovo 48.200 17.650 5
Cierny_Balog 48.750 19.667 9
Rabca 49.483 19.483 5
Malacky 48.438 17.024 12
Stara_Lubovna 49.317 20.683 7
Vrutky 49.112 18.924 17
stderr
FILE_ERROR Zeliezovce.txt

Blok 2

Chybová situácia 2

Spustenie programu:

./z5 -w Zarnovica
stdout
Secovce 48.700 21.650 4
Dobsina 48.821 20.367 15
Zlate_Moravce 48.378 18.396 16
Zarnovica 48.483 18.717 16
Hlohovec 48.431 17.803 4
Poprad 49.050 20.300 11
Dvory_nad_Zitavou 47.993 18.264 7
Sala 48.150 17.883 15
Velky_Meder 47.850 17.767 10
Komarno 47.763 18.128 3
Oscadnica 49.438 18.886 18
Puchov 49.120 18.331 14
Bardejov 49.295 21.276 11
Trebisov 48.633 21.717 12
Krupina 48.350 19.067 16
Kolarovo 47.915 17.997 17
Chorvatsky_Grob 48.227 17.291 17
Snina 48.988 22.157 20
Sahy 48.067 18.967 18
Topolcany 48.550 18.183 6
Slovensky_Grob 48.256 17.275 11
Piestany 48.583 17.833 11
Ruzomberok 49.079 19.308 18
Velke_Kapusany 48.550 22.083 17
Svaty_Jur 48.252 17.216 18
Banska_Stiavnica 48.459 18.893 2
Surany 48.083 18.183 20
Velky_Krtis 48.215 19.338 15
Nitra 48.315 18.087 4
Presov 49.000 21.233 1
Detva 48.557 19.421 2
Zeliezovce 48.049 18.660 13
Bratislava 48.145 17.113 15
Tornala 48.417 20.333 10
Vrbove 48.621 17.723 12
Stropkov 49.205 21.651 20
Nove_Mesto_nad_Vahom 48.783 17.833 13
Kosice 48.717 21.250 8
Petrzalka 48.133 17.117 3
Moldava_nad_Bodvou 48.616 20.999 14
Hrinova 48.567 19.517 19
Jarovnice 49.050 21.067 15
Svidnik 49.306 21.568 10
Nemsova 48.967 18.117 15
Sladkovicovo 48.200 17.650 5
Cierny_Balog 48.750 19.667 9
Rabca 49.483 19.483 5
Malacky 48.438 17.024 12
Stara_Lubovna 49.317 20.683 7
Vrutky 49.112 18.924 17
stderr
CAPACITY_ERROR Zarnovica.txt

Blok 3

Chybová situácia 3

Spustenie programu:

./z5 -w Velky_Meder
stdout
Secovce 48.700 21.650 4
Dobsina 48.821 20.367 15
Zlate_Moravce 48.378 18.396 16
Zarnovica 48.483 18.717 16
Hlohovec 48.431 17.803 4
Poprad 49.050 20.300 11
Dvory_nad_Zitavou 47.993 18.264 7
Sala 48.150 17.883 15
Velky_Meder 47.850 17.767 10
Komarno 47.763 18.128 3
Oscadnica 49.438 18.886 18
Puchov 49.120 18.331 14
Bardejov 49.295 21.276 11
Trebisov 48.633 21.717 12
Krupina 48.350 19.067 16
Kolarovo 47.915 17.997 17
Chorvatsky_Grob 48.227 17.291 17
Snina 48.988 22.157 20
Sahy 48.067 18.967 18
Topolcany 48.550 18.183 6
Slovensky_Grob 48.256 17.275 11
Piestany 48.583 17.833 11
Ruzomberok 49.079 19.308 18
Velke_Kapusany 48.550 22.083 17
Svaty_Jur 48.252 17.216 18
Banska_Stiavnica 48.459 18.893 2
Surany 48.083 18.183 20
Velky_Krtis 48.215 19.338 15
Nitra 48.315 18.087 4
Presov 49.000 21.233 1
Detva 48.557 19.421 2
Zeliezovce 48.049 18.660 13
Bratislava 48.145 17.113 15
Tornala 48.417 20.333 10
Vrbove 48.621 17.723 12
Stropkov 49.205 21.651 20
Nove_Mesto_nad_Vahom 48.783 17.833 13
Kosice 48.717 21.250 8
Petrzalka 48.133 17.117 3
Moldava_nad_Bodvou 48.616 20.999 14
Hrinova 48.567 19.517 19
Jarovnice 49.050 21.067 15
Svidnik 49.306 21.568 10
Nemsova 48.967 18.117 15
Sladkovicovo 48.200 17.650 5
Cierny_Balog 48.750 19.667 9
Rabca 49.483 19.483 5
Malacky 48.438 17.024 12
Stara_Lubovna 49.317 20.683 7
Vrutky 49.112 18.924 17
stderr
FORMAT_ERROR Velky_Meder.txt

Blok 4

Prepínač -w

Spustenie programu:

./z5 -w Malacky
stdout
Secovce 48.700 21.650 4
Dobsina 48.821 20.367 15
Zlate_Moravce 48.378 18.396 16
Zarnovica 48.483 18.717 16
Hlohovec 48.431 17.803 4
Poprad 49.050 20.300 11
Dvory_nad_Zitavou 47.993 18.264 7
Sala 48.150 17.883 15
Velky_Meder 47.850 17.767 10
Komarno 47.763 18.128 3
Oscadnica 49.438 18.886 18
Puchov 49.120 18.331 14
Bardejov 49.295 21.276 11
Trebisov 48.633 21.717 12
Krupina 48.350 19.067 16
Kolarovo 47.915 17.997 17
Chorvatsky_Grob 48.227 17.291 17
Snina 48.988 22.157 20
Sahy 48.067 18.967 18
Topolcany 48.550 18.183 6
Slovensky_Grob 48.256 17.275 11
Piestany 48.583 17.833 11
Ruzomberok 49.079 19.308 18
Velke_Kapusany 48.550 22.083 17
Svaty_Jur 48.252 17.216 18
Banska_Stiavnica 48.459 18.893 2
Surany 48.083 18.183 20
Velky_Krtis 48.215 19.338 15
Nitra 48.315 18.087 4
Presov 49.000 21.233 1
Detva 48.557 19.421 2
Zeliezovce 48.049 18.660 13
Bratislava 48.145 17.113 15
Tornala 48.417 20.333 10
Vrbove 48.621 17.723 12
Stropkov 49.205 21.651 20
Nove_Mesto_nad_Vahom 48.783 17.833 13
Kosice 48.717 21.250 8
Petrzalka 48.133 17.117 3
Moldava_nad_Bodvou 48.616 20.999 14
Hrinova 48.567 19.517 19
Jarovnice 49.050 21.067 15
Svidnik 49.306 21.568 10
Nemsova 48.967 18.117 15
Sladkovicovo 48.200 17.650 5
Cierny_Balog 48.750 19.667 9
Rabca 49.483 19.483 5
Malacky 48.438 17.024 12
Stara_Lubovna 49.317 20.683 7
Vrutky 49.112 18.924 17
Malacky 48.438 17.024 12 :
1. butter 73
2. cheese 95
3. dish 46
4. entree 71
5. filet 68
6. juice 81
7. marinade 27
8. meat 87
9. milk 29
10. pie 20
11. pizza 8
12. wheat 80
stderr

Blok 5

Kombinácia prepínačov -w a -a

Spustenie programu:

./z5 -w Hrinova -a
stdout
Secovce 48.700 21.650 4
Dobsina 48.821 20.367 15
Zlate_Moravce 48.378 18.396 16
Zarnovica 48.483 18.717 16
Hlohovec 48.431 17.803 4
Poprad 49.050 20.300 11
Dvory_nad_Zitavou 47.993 18.264 7
Sala 48.150 17.883 15
Velky_Meder 47.850 17.767 10
Komarno 47.763 18.128 3
Oscadnica 49.438 18.886 18
Puchov 49.120 18.331 14
Bardejov 49.295 21.276 11
Trebisov 48.633 21.717 12
Krupina 48.350 19.067 16
Kolarovo 47.915 17.997 17
Chorvatsky_Grob 48.227 17.291 17
Snina 48.988 22.157 20
Sahy 48.067 18.967 18
Topolcany 48.550 18.183 6
Slovensky_Grob 48.256 17.275 11
Piestany 48.583 17.833 11
Ruzomberok 49.079 19.308 18
Velke_Kapusany 48.550 22.083 17
Svaty_Jur 48.252 17.216 18
Banska_Stiavnica 48.459 18.893 2
Surany 48.083 18.183 20
Velky_Krtis 48.215 19.338 15
Nitra 48.315 18.087 4
Presov 49.000 21.233 1
Detva 48.557 19.421 2
Zeliezovce 48.049 18.660 13
Bratislava 48.145 17.113 15
Tornala 48.417 20.333 10
Vrbove 48.621 17.723 12
Stropkov 49.205 21.651 20
Nove_Mesto_nad_Vahom 48.783 17.833 13
Kosice 48.717 21.250 8
Petrzalka 48.133 17.117 3
Moldava_nad_Bodvou 48.616 20.999 14
Hrinova 48.567 19.517 19
Jarovnice 49.050 21.067 15
Svidnik 49.306 21.568 10
Nemsova 48.967 18.117 15
Sladkovicovo 48.200 17.650 5
Cierny_Balog 48.750 19.667 9
Rabca 49.483 19.483 5
Malacky 48.438 17.024 12
Stara_Lubovna 49.317 20.683 7
Vrutky 49.112 18.924 17
Hrinova 48.567 19.517 19 :
1. stew 1
2. cuisine 10
3. margarine 11
4. kitchen 22
5. ketchup 23
6. curd 43
7. beans 49
8. burger 51
9. tea 54
10. dessert 56
11. burrito 61
12. grill 65
13. bread 67
14. soup 67
15. vinegar 68
16. hamburger 69
17. drink 77
18. yogurt 83
19. butter 95
stderr

Blok 6

Kombinácia prepínačov -w a -d

Spustenie programu:

./z5 -w Dobsina -d
stdout
Secovce 48.700 21.650 4
Dobsina 48.821 20.367 15
Zlate_Moravce 48.378 18.396 16
Zarnovica 48.483 18.717 16
Hlohovec 48.431 17.803 4
Poprad 49.050 20.300 11
Dvory_nad_Zitavou 47.993 18.264 7
Sala 48.150 17.883 15
Velky_Meder 47.850 17.767 10
Komarno 47.763 18.128 3
Oscadnica 49.438 18.886 18
Puchov 49.120 18.331 14
Bardejov 49.295 21.276 11
Trebisov 48.633 21.717 12
Krupina 48.350 19.067 16
Kolarovo 47.915 17.997 17
Chorvatsky_Grob 48.227 17.291 17
Snina 48.988 22.157 20
Sahy 48.067 18.967 18
Topolcany 48.550 18.183 6
Slovensky_Grob 48.256 17.275 11
Piestany 48.583 17.833 11
Ruzomberok 49.079 19.308 18
Velke_Kapusany 48.550 22.083 17
Svaty_Jur 48.252 17.216 18
Banska_Stiavnica 48.459 18.893 2
Surany 48.083 18.183 20
Velky_Krtis 48.215 19.338 15
Nitra 48.315 18.087 4
Presov 49.000 21.233 1
Detva 48.557 19.421 2
Zeliezovce 48.049 18.660 13
Bratislava 48.145 17.113 15
Tornala 48.417 20.333 10
Vrbove 48.621 17.723 12
Stropkov 49.205 21.651 20
Nove_Mesto_nad_Vahom 48.783 17.833 13
Kosice 48.717 21.250 8
Petrzalka 48.133 17.117 3
Moldava_nad_Bodvou 48.616 20.999 14
Hrinova 48.567 19.517 19
Jarovnice 49.050 21.067 15
Svidnik 49.306 21.568 10
Nemsova 48.967 18.117 15
Sladkovicovo 48.200 17.650 5
Cierny_Balog 48.750 19.667 9
Rabca 49.483 19.483 5
Malacky 48.438 17.024 12
Stara_Lubovna 49.317 20.683 7
Vrutky 49.112 18.924 17
Dobsina 48.821 20.367 15 :
1. meat 95
2. taco 93
3. nut 89
4. beer 87
5. cobbler 86
6. chili 64
7. wine 58
8. ice 47
9. milk 44
10. cake 37
11. burrito 36
12. entree 34
13. plate 32
14. vinegar 11
15. dish 6
stderr

Blok 7

Prepínače -n a -e

Spustenie programu:

./z5 -n 48.892 -e 18.039
stdout
Secovce 48.700 21.650 4
Dobsina 48.821 20.367 15
Zlate_Moravce 48.378 18.396 16
Zarnovica 48.483 18.717 16
Hlohovec 48.431 17.803 4
Poprad 49.050 20.300 11
Dvory_nad_Zitavou 47.993 18.264 7
Sala 48.150 17.883 15
Velky_Meder 47.850 17.767 10
Komarno 47.763 18.128 3
Oscadnica 49.438 18.886 18
Puchov 49.120 18.331 14
Bardejov 49.295 21.276 11
Trebisov 48.633 21.717 12
Krupina 48.350 19.067 16
Kolarovo 47.915 17.997 17
Chorvatsky_Grob 48.227 17.291 17
Snina 48.988 22.157 20
Sahy 48.067 18.967 18
Topolcany 48.550 18.183 6
Slovensky_Grob 48.256 17.275 11
Piestany 48.583 17.833 11
Ruzomberok 49.079 19.308 18
Velke_Kapusany 48.550 22.083 17
Svaty_Jur 48.252 17.216 18
Banska_Stiavnica 48.459 18.893 2
Surany 48.083 18.183 20
Velky_Krtis 48.215 19.338 15
Nitra 48.315 18.087 4
Presov 49.000 21.233 1
Detva 48.557 19.421 2
Zeliezovce 48.049 18.660 13
Bratislava 48.145 17.113 15
Tornala 48.417 20.333 10
Vrbove 48.621 17.723 12
Stropkov 49.205 21.651 20
Nove_Mesto_nad_Vahom 48.783 17.833 13
Kosice 48.717 21.250 8
Petrzalka 48.133 17.117 3
Moldava_nad_Bodvou 48.616 20.999 14
Hrinova 48.567 19.517 19
Jarovnice 49.050 21.067 15
Svidnik 49.306 21.568 10
Nemsova 48.967 18.117 15
Sladkovicovo 48.200 17.650 5
Cierny_Balog 48.750 19.667 9
Rabca 49.483 19.483 5
Malacky 48.438 17.024 12
Stara_Lubovna 49.317 20.683 7
Vrutky 49.112 18.924 17
Nemsova 48.967 18.117 15 :
1. biscuit 83
2. dish 65
3. eggs 78
4. lard 75
5. queso 42
stderr

Blok 8

Kombinácia prepínačov (-n, -e) a -a

Spustenie programu:

./z5 -n 48.622 -e 18.368 -a
stdout
Secovce 48.700 21.650 4
Dobsina 48.821 20.367 15
Zlate_Moravce 48.378 18.396 16
Zarnovica 48.483 18.717 16
Hlohovec 48.431 17.803 4
Poprad 49.050 20.300 11
Dvory_nad_Zitavou 47.993 18.264 7
Sala 48.150 17.883 15
Velky_Meder 47.850 17.767 10
Komarno 47.763 18.128 3
Oscadnica 49.438 18.886 18
Puchov 49.120 18.331 14
Bardejov 49.295 21.276 11
Trebisov 48.633 21.717 12
Krupina 48.350 19.067 16
Kolarovo 47.915 17.997 17
Chorvatsky_Grob 48.227 17.291 17
Snina 48.988 22.157 20
Sahy 48.067 18.967 18
Topolcany 48.550 18.183 6
Slovensky_Grob 48.256 17.275 11
Piestany 48.583 17.833 11
Ruzomberok 49.079 19.308 18
Velke_Kapusany 48.550 22.083 17
Svaty_Jur 48.252 17.216 18
Banska_Stiavnica 48.459 18.893 2
Surany 48.083 18.183 20
Velky_Krtis 48.215 19.338 15
Nitra 48.315 18.087 4
Presov 49.000 21.233 1
Detva 48.557 19.421 2
Zeliezovce 48.049 18.660 13
Bratislava 48.145 17.113 15
Tornala 48.417 20.333 10
Vrbove 48.621 17.723 12
Stropkov 49.205 21.651 20
Nove_Mesto_nad_Vahom 48.783 17.833 13
Kosice 48.717 21.250 8
Petrzalka 48.133 17.117 3
Moldava_nad_Bodvou 48.616 20.999 14
Hrinova 48.567 19.517 19
Jarovnice 49.050 21.067 15
Svidnik 49.306 21.568 10
Nemsova 48.967 18.117 15
Sladkovicovo 48.200 17.650 5
Cierny_Balog 48.750 19.667 9
Rabca 49.483 19.483 5
Malacky 48.438 17.024 12
Stara_Lubovna 49.317 20.683 7
Vrutky 49.112 18.924 17
Topolcany 48.550 18.183 6 :
1. olive 61
2. sopapillas 82
3. burrito 91
stderr

Blok 9

Kombinácia prepínačov (-n, -e) a -d

Spustenie programu:

./z5 -n 49.078 -e 19.940 -d
stdout
Secovce 48.700 21.650 4
Dobsina 48.821 20.367 15
Zlate_Moravce 48.378 18.396 16
Zarnovica 48.483 18.717 16
Hlohovec 48.431 17.803 4
Poprad 49.050 20.300 11
Dvory_nad_Zitavou 47.993 18.264 7
Sala 48.150 17.883 15
Velky_Meder 47.850 17.767 10
Komarno 47.763 18.128 3
Oscadnica 49.438 18.886 18
Puchov 49.120 18.331 14
Bardejov 49.295 21.276 11
Trebisov 48.633 21.717 12
Krupina 48.350 19.067 16
Kolarovo 47.915 17.997 17
Chorvatsky_Grob 48.227 17.291 17
Snina 48.988 22.157 20
Sahy 48.067 18.967 18
Topolcany 48.550 18.183 6
Slovensky_Grob 48.256 17.275 11
Piestany 48.583 17.833 11
Ruzomberok 49.079 19.308 18
Velke_Kapusany 48.550 22.083 17
Svaty_Jur 48.252 17.216 18
Banska_Stiavnica 48.459 18.893 2
Surany 48.083 18.183 20
Velky_Krtis 48.215 19.338 15
Nitra 48.315 18.087 4
Presov 49.000 21.233 1
Detva 48.557 19.421 2
Zeliezovce 48.049 18.660 13
Bratislava 48.145 17.113 15
Tornala 48.417 20.333 10
Vrbove 48.621 17.723 12
Stropkov 49.205 21.651 20
Nove_Mesto_nad_Vahom 48.783 17.833 13
Kosice 48.717 21.250 8
Petrzalka 48.133 17.117 3
Moldava_nad_Bodvou 48.616 20.999 14
Hrinova 48.567 19.517 19
Jarovnice 49.050 21.067 15
Svidnik 49.306 21.568 10
Nemsova 48.967 18.117 15
Sladkovicovo 48.200 17.650 5
Cierny_Balog 48.750 19.667 9
Rabca 49.483 19.483 5
Malacky 48.438 17.024 12
Stara_Lubovna 49.317 20.683 7
Vrutky 49.112 18.924 17
Poprad 49.050 20.300 11 :
1. batter 78
2. skillet 63
3. coffee 27
4. queso 21
5. yeast 5
stderr

Blok 10

Bez prepínačov

Spustenie programu:

./z5
stdout
Secovce 48.700 21.650 4
Dobsina 48.821 20.367 15
Zlate_Moravce 48.378 18.396 16
Zarnovica 48.483 18.717 16
Hlohovec 48.431 17.803 4
Poprad 49.050 20.300 11
Dvory_nad_Zitavou 47.993 18.264 7
Sala 48.150 17.883 15
Velky_Meder 47.850 17.767 10
Komarno 47.763 18.128 3
Oscadnica 49.438 18.886 18
Puchov 49.120 18.331 14
Bardejov 49.295 21.276 11
Trebisov 48.633 21.717 12
Krupina 48.350 19.067 16
Kolarovo 47.915 17.997 17
Chorvatsky_Grob 48.227 17.291 17
Snina 48.988 22.157 20
Sahy 48.067 18.967 18
Topolcany 48.550 18.183 6
Slovensky_Grob 48.256 17.275 11
Piestany 48.583 17.833 11
Ruzomberok 49.079 19.308 18
Velke_Kapusany 48.550 22.083 17
Svaty_Jur 48.252 17.216 18
Banska_Stiavnica 48.459 18.893 2
Surany 48.083 18.183 20
Velky_Krtis 48.215 19.338 15
Nitra 48.315 18.087 4
Presov 49.000 21.233 1
Detva 48.557 19.421 2
Zeliezovce 48.049 18.660 13
Bratislava 48.145 17.113 15
Tornala 48.417 20.333 10
Vrbove 48.621 17.723 12
Stropkov 49.205 21.651 20
Nove_Mesto_nad_Vahom 48.783 17.833 13
Kosice 48.717 21.250 8
Petrzalka 48.133 17.117 3
Moldava_nad_Bodvou 48.616 20.999 14
Hrinova 48.567 19.517 19
Jarovnice 49.050 21.067 15
Svidnik 49.306 21.568 10
Nemsova 48.967 18.117 15
Sladkovicovo 48.200 17.650 5
Cierny_Balog 48.750 19.667 9
Rabca 49.483 19.483 5
Malacky 48.438 17.024 12
Stara_Lubovna 49.317 20.683 7
Vrutky 49.112 18.924 17
Secovce 48.700 21.650 4 :
1. biscuit 97
2. muffin 55
3. poutine 12
Dobsina 48.821 20.367 15 :
1. beer 87
2. burrito 36
3. cake 37
4. chili 64
5. cobbler 86
6. dish 6
7. entree 34
8. ice 47
9. meat 95
10. milk 44
11. nut 89
12. plate 32
13. taco 93
14. vinegar 11
15. wine 58
Poprad 49.050 20.300 11 :
1. batter 78
2. coffee 27
3. queso 21
4. skillet 63
5. yeast 5
Dvory_nad_Zitavou 47.993 18.264 7 :
1. aroma 98
2. butter 75
3. drink 87
4. enchilada 28
5. skillet 31
6. tartar 19
7. taste 87
Puchov 49.120 18.331 14 :
1. beer 17
2. bread 58
3. candy 18
4. cocoa 5
5. cookie 49
6. dessert 39
7. glaze 92
8. noodle 6
9. salad 90
10. sandwich 58
11. soy 97
12. taste 31
13. wine 46
14. wok 19
Trebisov 48.633 21.717 12 :
1. batter 99
2. cobbler 83
3. crumble 53
4. drink 74
5. ice 26
6. margarine 82
7. meat 23
8. salsa 38
9. soy 25
10. waffle 13
11. wine 58
12. yeast 6
Kolarovo 47.915 17.997 17 :
1. aroma 57
2. cake 27
3. caviar 20
4. croissant 75
5. kitchen 23
6. lard 83
7. nut 49
8. salad 23
9. soda 27
Sahy 48.067 18.967 18 :
1. bagel 18
2. chili 34
3. chimichanga 20
4. chocolate 94
5. croissant 64
6. crumble 86
7. margarine 71
8. meat 29
9. mousse 10
10. oil 21
11. pot 2
12. pudding 99
13. salad 33
14. sauce 14
15. skillet 42
16. stew 35
17. taste 69
18. yeast 88
Topolcany 48.550 18.183 6 :
1. burrito 91
2. olive 61
3. sopapillas 82
Slovensky_Grob 48.256 17.275 11 :
1. batter 47
2. dish 18
3. filet 83
4. hamburger 97
5. marinade 8
6. oil 61
7. paste 41
8. pudding 35
9. taste 10
10. wok 82
11. yogurt 80
Svaty_Jur 48.252 17.216 18 :
1. burger 53
2. burrito 80
3. chili 39
4. chimichanga 31
5. coffee 96
6. dish 57
7. empanada 56
8. fish 69
9. lard 65
10. liquor 52
11. marinade 40
12. muffin 34
13. nut 16
14. soda 30
15. sopapillas 52
16. waffle 71
17. wine 55
18. yeast 44
Banska_Stiavnica 48.459 18.893 2 :
1. caramel 32
2. oil 86
Velky_Krtis 48.215 19.338 15 :
1. aroma 2
2. bagel 45
3. biscuit 42
4. chili 20
5. cream 49
6. crumble 51
7. cuisine 94
8. glaze 58
9. ice 46
10. mayonnaise 41
11. nut 52
12. seasoning 83
13. soda 83
14. steak 28
15. taste 80
Nitra 48.315 18.087 4 :
1. cream 63
2. filet 86
3. fish 51
4. nut 47
Bratislava 48.145 17.113 15 :
1. croissant 36
2. curd 57
3. marinade 2
4. nut 76
5. sauce 85
6. steak 72
7. taco 66
8. wine 87
Tornala 48.417 20.333 10 :
1. curd 18
2. ice 2
3. pie 71
4. rice 22
5. seasoning 51
6. taquito 52
7. tartar 4
8. wheat 12
9. wine 63
10. wok 56
Stropkov 49.205 21.651 20 :
1. batter 84
2. butter 72
3. caramel 38
4. cheese 15
5. cobbler 21
6. cocoa 68
7. dessert 59
8. food 58
9. margarine 22
10. muffin 8
11. pot 60
12. poutine 42
13. wheat 12
Kosice 48.717 21.250 8 :
1. bagel 90
2. caramel 79
3. dessert 42
4. dish 72
5. food 72
6. rice 8
7. salsa 89
8. vinegar 41
Hrinova 48.567 19.517 19 :
1. beans 49
2. bread 67
3. burger 51
4. burrito 61
5. butter 95
6. cuisine 10
7. curd 43
8. dessert 56
9. drink 77
10. grill 65
11. hamburger 69
12. ketchup 23
13. kitchen 22
14. margarine 11
15. soup 67
16. stew 1
17. tea 54
18. vinegar 68
19. yogurt 83
Nemsova 48.967 18.117 15 :
1. biscuit 83
2. dish 65
3. eggs 78
4. lard 75
5. queso 42
Rabca 49.483 19.483 5 :
1. bagel 26
2. candy 17
3. noodle 30
4. pie 74
5. waffle 20
Malacky 48.438 17.024 12 :
1. butter 73
2. cheese 95
3. dish 46
4. entree 71
5. filet 68
6. juice 81
7. marinade 27
8. meat 87
9. milk 29
10. pie 20
11. pizza 8
12. wheat 80
Vrutky 49.112 18.924 17 :
1. curd 98
2. eggs 14
3. filet 2
4. ketchup 2
5. marinade 30
6. mayo 92
7. water 17
8. yogurt 3
stderr
FORMAT_ERROR Zlate_Moravce.txt
CAPACITY_ERROR Zarnovica.txt
FILE_ERROR Hlohovec.txt
FILE_ERROR Sala.txt
FORMAT_ERROR Velky_Meder.txt
FILE_ERROR Komarno.txt
CAPACITY_ERROR Oscadnica.txt
FILE_ERROR Bardejov.txt
FILE_ERROR Krupina.txt
FILE_ERROR Chorvatsky_Grob.txt
FILE_ERROR Snina.txt
CAPACITY_ERROR Piestany.txt
CAPACITY_ERROR Ruzomberok.txt
CAPACITY_ERROR Velke_Kapusany.txt
CAPACITY_ERROR Surany.txt
FILE_ERROR Presov.txt
FILE_ERROR Detva.txt
FILE_ERROR Zeliezovce.txt
FILE_ERROR Vrbove.txt
FILE_ERROR Nove_Mesto_nad_Vahom.txt
FORMAT_ERROR Petrzalka.txt
CAPACITY_ERROR Moldava_nad_Bodvou.txt
CAPACITY_ERROR Jarovnice.txt
FILE_ERROR Svidnik.txt
FORMAT_ERROR Sladkovicovo.txt
CAPACITY_ERROR Cierny_Balog.txt
FILE_ERROR Stara_Lubovna.txt

Blok 11

Prepínač -a

Spustenie programu:

./z5 -a
stdout
Secovce 48.700 21.650 4
Dobsina 48.821 20.367 15
Zlate_Moravce 48.378 18.396 16
Zarnovica 48.483 18.717 16
Hlohovec 48.431 17.803 4
Poprad 49.050 20.300 11
Dvory_nad_Zitavou 47.993 18.264 7
Sala 48.150 17.883 15
Velky_Meder 47.850 17.767 10
Komarno 47.763 18.128 3
Oscadnica 49.438 18.886 18
Puchov 49.120 18.331 14
Bardejov 49.295 21.276 11
Trebisov 48.633 21.717 12
Krupina 48.350 19.067 16
Kolarovo 47.915 17.997 17
Chorvatsky_Grob 48.227 17.291 17
Snina 48.988 22.157 20
Sahy 48.067 18.967 18
Topolcany 48.550 18.183 6
Slovensky_Grob 48.256 17.275 11
Piestany 48.583 17.833 11
Ruzomberok 49.079 19.308 18
Velke_Kapusany 48.550 22.083 17
Svaty_Jur 48.252 17.216 18
Banska_Stiavnica 48.459 18.893 2
Surany 48.083 18.183 20
Velky_Krtis 48.215 19.338 15
Nitra 48.315 18.087 4
Presov 49.000 21.233 1
Detva 48.557 19.421 2
Zeliezovce 48.049 18.660 13
Bratislava 48.145 17.113 15
Tornala 48.417 20.333 10
Vrbove 48.621 17.723 12
Stropkov 49.205 21.651 20
Nove_Mesto_nad_Vahom 48.783 17.833 13
Kosice 48.717 21.250 8
Petrzalka 48.133 17.117 3
Moldava_nad_Bodvou 48.616 20.999 14
Hrinova 48.567 19.517 19
Jarovnice 49.050 21.067 15
Svidnik 49.306 21.568 10
Nemsova 48.967 18.117 15
Sladkovicovo 48.200 17.650 5
Cierny_Balog 48.750 19.667 9
Rabca 49.483 19.483 5
Malacky 48.438 17.024 12
Stara_Lubovna 49.317 20.683 7
Vrutky 49.112 18.924 17
Secovce 48.700 21.650 4 :
1. poutine 12
2. muffin 55
3. biscuit 97
Dobsina 48.821 20.367 15 :
1. dish 6
2. vinegar 11
3. plate 32
4. entree 34
5. burrito 36
6. cake 37
7. milk 44
8. ice 47
9. wine 58
10. chili 64
11. cobbler 86
12. beer 87
13. nut 89
14. taco 93
15. meat 95
Poprad 49.050 20.300 11 :
1. yeast 5
2. queso 21
3. coffee 27
4. skillet 63
5. batter 78
Dvory_nad_Zitavou 47.993 18.264 7 :
1. tartar 19
2. enchilada 28
3. skillet 31
4. butter 75
5. drink 87
6. taste 87
7. aroma 98
Puchov 49.120 18.331 14 :
1. cocoa 5
2. noodle 6
3. beer 17
4. candy 18
5. wok 19
6. taste 31
7. dessert 39
8. wine 46
9. cookie 49
10. bread 58
11. sandwich 58
12. salad 90
13. glaze 92
14. soy 97
Trebisov 48.633 21.717 12 :
1. yeast 6
2. waffle 13
3. meat 23
4. soy 25
5. ice 26
6. salsa 38
7. crumble 53
8. wine 58
9. drink 74
10. margarine 82
11. cobbler 83
12. batter 99
Kolarovo 47.915 17.997 17 :
1. caviar 20
2. kitchen 23
3. salad 23
4. soda 27
5. cake 27
6. nut 49
7. aroma 57
8. croissant 75
9. lard 83
Sahy 48.067 18.967 18 :
1. pot 2
2. mousse 10
3. sauce 14
4. bagel 18
5. chimichanga 20
6. oil 21
7. meat 29
8. salad 33
9. chili 34
10. stew 35
11. skillet 42
12. croissant 64
13. taste 69
14. margarine 71
15. crumble 86
16. yeast 88
17. chocolate 94
18. pudding 99
Topolcany 48.550 18.183 6 :
1. olive 61
2. sopapillas 82
3. burrito 91
Slovensky_Grob 48.256 17.275 11 :
1. marinade 8
2. taste 10
3. dish 18
4. pudding 35
5. paste 41
6. batter 47
7. oil 61
8. yogurt 80
9. wok 82
10. filet 83
11. hamburger 97
Svaty_Jur 48.252 17.216 18 :
1. nut 16
2. soda 30
3. chimichanga 31
4. muffin 34
5. chili 39
6. marinade 40
7. yeast 44
8. sopapillas 52
9. liquor 52
10. burger 53
11. wine 55
12. empanada 56
13. dish 57
14. lard 65
15. fish 69
16. waffle 71
17. burrito 80
18. coffee 96
Banska_Stiavnica 48.459 18.893 2 :
1. caramel 32
2. oil 86
Velky_Krtis 48.215 19.338 15 :
1. aroma 2
2. chili 20
3. steak 28
4. mayonnaise 41
5. biscuit 42
6. bagel 45
7. ice 46
8. cream 49
9. crumble 51
10. nut 52
11. glaze 58
12. taste 80
13. seasoning 83
14. soda 83
15. cuisine 94
Nitra 48.315 18.087 4 :
1. nut 47
2. fish 51
3. cream 63
4. filet 86
Bratislava 48.145 17.113 15 :
1. marinade 2
2. croissant 36
3. curd 57
4. taco 66
5. steak 72
6. nut 76
7. sauce 85
8. wine 87
Tornala 48.417 20.333 10 :
1. ice 2
2. tartar 4
3. wheat 12
4. curd 18
5. rice 22
6. seasoning 51
7. taquito 52
8. wok 56
9. wine 63
10. pie 71
Stropkov 49.205 21.651 20 :
1. muffin 8
2. wheat 12
3. cheese 15
4. cobbler 21
5. margarine 22
6. caramel 38
7. poutine 42
8. food 58
9. dessert 59
10. pot 60
11. cocoa 68
12. butter 72
13. batter 84
Kosice 48.717 21.250 8 :
1. rice 8
2. vinegar 41
3. dessert 42
4. food 72
5. dish 72
6. caramel 79
7. salsa 89
8. bagel 90
Hrinova 48.567 19.517 19 :
1. stew 1
2. cuisine 10
3. margarine 11
4. kitchen 22
5. ketchup 23
6. curd 43
7. beans 49
8. burger 51
9. tea 54
10. dessert 56
11. burrito 61
12. grill 65
13. bread 67
14. soup 67
15. vinegar 68
16. hamburger 69
17. drink 77
18. yogurt 83
19. butter 95
Nemsova 48.967 18.117 15 :
1. queso 42
2. dish 65
3. lard 75
4. eggs 78
5. biscuit 83
Rabca 49.483 19.483 5 :
1. candy 17
2. waffle 20
3. bagel 26
4. noodle 30
5. pie 74
Malacky 48.438 17.024 12 :
1. pizza 8
2. pie 20
3. marinade 27
4. milk 29
5. dish 46
6. filet 68
7. entree 71
8. butter 73
9. wheat 80
10. juice 81
11. meat 87
12. cheese 95
Vrutky 49.112 18.924 17 :
1. ketchup 2
2. filet 2
3. yogurt 3
4. eggs 14
5. water 17
6. marinade 30
7. mayo 92
8. curd 98
stderr
FORMAT_ERROR Zlate_Moravce.txt
CAPACITY_ERROR Zarnovica.txt
FILE_ERROR Hlohovec.txt
FILE_ERROR Sala.txt
FORMAT_ERROR Velky_Meder.txt
FILE_ERROR Komarno.txt
CAPACITY_ERROR Oscadnica.txt
FILE_ERROR Bardejov.txt
FILE_ERROR Krupina.txt
FILE_ERROR Chorvatsky_Grob.txt
FILE_ERROR Snina.txt
CAPACITY_ERROR Piestany.txt
CAPACITY_ERROR Ruzomberok.txt
CAPACITY_ERROR Velke_Kapusany.txt
CAPACITY_ERROR Surany.txt
FILE_ERROR Presov.txt
FILE_ERROR Detva.txt
FILE_ERROR Zeliezovce.txt
FILE_ERROR Vrbove.txt
FILE_ERROR Nove_Mesto_nad_Vahom.txt
FORMAT_ERROR Petrzalka.txt
CAPACITY_ERROR Moldava_nad_Bodvou.txt
CAPACITY_ERROR Jarovnice.txt
FILE_ERROR Svidnik.txt
FORMAT_ERROR Sladkovicovo.txt
CAPACITY_ERROR Cierny_Balog.txt
FILE_ERROR Stara_Lubovna.txt

Blok 12

Prepínač -d

Spustenie programu:

./z5 -d
stdout
Secovce 48.700 21.650 4
Dobsina 48.821 20.367 15
Zlate_Moravce 48.378 18.396 16
Zarnovica 48.483 18.717 16
Hlohovec 48.431 17.803 4
Poprad 49.050 20.300 11
Dvory_nad_Zitavou 47.993 18.264 7
Sala 48.150 17.883 15
Velky_Meder 47.850 17.767 10
Komarno 47.763 18.128 3
Oscadnica 49.438 18.886 18
Puchov 49.120 18.331 14
Bardejov 49.295 21.276 11
Trebisov 48.633 21.717 12
Krupina 48.350 19.067 16
Kolarovo 47.915 17.997 17
Chorvatsky_Grob 48.227 17.291 17
Snina 48.988 22.157 20
Sahy 48.067 18.967 18
Topolcany 48.550 18.183 6
Slovensky_Grob 48.256 17.275 11
Piestany 48.583 17.833 11
Ruzomberok 49.079 19.308 18
Velke_Kapusany 48.550 22.083 17
Svaty_Jur 48.252 17.216 18
Banska_Stiavnica 48.459 18.893 2
Surany 48.083 18.183 20
Velky_Krtis 48.215 19.338 15
Nitra 48.315 18.087 4
Presov 49.000 21.233 1
Detva 48.557 19.421 2
Zeliezovce 48.049 18.660 13
Bratislava 48.145 17.113 15
Tornala 48.417 20.333 10
Vrbove 48.621 17.723 12
Stropkov 49.205 21.651 20
Nove_Mesto_nad_Vahom 48.783 17.833 13
Kosice 48.717 21.250 8
Petrzalka 48.133 17.117 3
Moldava_nad_Bodvou 48.616 20.999 14
Hrinova 48.567 19.517 19
Jarovnice 49.050 21.067 15
Svidnik 49.306 21.568 10
Nemsova 48.967 18.117 15
Sladkovicovo 48.200 17.650 5
Cierny_Balog 48.750 19.667 9
Rabca 49.483 19.483 5
Malacky 48.438 17.024 12
Stara_Lubovna 49.317 20.683 7
Vrutky 49.112 18.924 17
Secovce 48.700 21.650 4 :
1. biscuit 97
2. muffin 55
3. poutine 12
Dobsina 48.821 20.367 15 :
1. meat 95
2. taco 93
3. nut 89
4. beer 87
5. cobbler 86
6. chili 64
7. wine 58
8. ice 47
9. milk 44
10. cake 37
11. burrito 36
12. entree 34
13. plate 32
14. vinegar 11
15. dish 6
Poprad 49.050 20.300 11 :
1. batter 78
2. skillet 63
3. coffee 27
4. queso 21
5. yeast 5
Dvory_nad_Zitavou 47.993 18.264 7 :
1. aroma 98
2. drink 87
3. taste 87
4. butter 75
5. skillet 31
6. enchilada 28
7. tartar 19
Puchov 49.120 18.331 14 :
1. soy 97
2. glaze 92
3. salad 90
4. bread 58
5. sandwich 58
6. cookie 49
7. wine 46
8. dessert 39
9. taste 31
10. wok 19
11. candy 18
12. beer 17
13. noodle 6
14. cocoa 5
Trebisov 48.633 21.717 12 :
1. batter 99
2. cobbler 83
3. margarine 82
4. drink 74
5. wine 58
6. crumble 53
7. salsa 38
8. ice 26
9. soy 25
10. meat 23
11. waffle 13
12. yeast 6
Kolarovo 47.915 17.997 17 :
1. lard 83
2. croissant 75
3. aroma 57
4. nut 49
5. soda 27
6. cake 27
7. kitchen 23
8. salad 23
9. caviar 20
Sahy 48.067 18.967 18 :
1. pudding 99
2. chocolate 94
3. yeast 88
4. crumble 86
5. margarine 71
6. taste 69
7. croissant 64
8. skillet 42
9. stew 35
10. chili 34
11. salad 33
12. meat 29
13. oil 21
14. chimichanga 20
15. bagel 18
16. sauce 14
17. mousse 10
18. pot 2
Topolcany 48.550 18.183 6 :
1. burrito 91
2. sopapillas 82
3. olive 61
Slovensky_Grob 48.256 17.275 11 :
1. hamburger 97
2. filet 83
3. wok 82
4. yogurt 80
5. oil 61
6. batter 47
7. paste 41
8. pudding 35
9. dish 18
10. taste 10
11. marinade 8
Svaty_Jur 48.252 17.216 18 :
1. coffee 96
2. burrito 80
3. waffle 71
4. fish 69
5. lard 65
6. dish 57
7. empanada 56
8. wine 55
9. burger 53
10. sopapillas 52
11. liquor 52
12. yeast 44
13. marinade 40
14. chili 39
15. muffin 34
16. chimichanga 31
17. soda 30
18. nut 16
Banska_Stiavnica 48.459 18.893 2 :
1. oil 86
2. caramel 32
Velky_Krtis 48.215 19.338 15 :
1. cuisine 94
2. seasoning 83
3. soda 83
4. taste 80
5. glaze 58
6. nut 52
7. crumble 51
8. cream 49
9. ice 46
10. bagel 45
11. biscuit 42
12. mayonnaise 41
13. steak 28
14. chili 20
15. aroma 2
Nitra 48.315 18.087 4 :
1. filet 86
2. cream 63
3. fish 51
4. nut 47
Bratislava 48.145 17.113 15 :
1. wine 87
2. sauce 85
3. nut 76
4. steak 72
5. taco 66
6. curd 57
7. croissant 36
8. marinade 2
Tornala 48.417 20.333 10 :
1. pie 71
2. wine 63
3. wok 56
4. taquito 52
5. seasoning 51
6. rice 22
7. curd 18
8. wheat 12
9. tartar 4
10. ice 2
Stropkov 49.205 21.651 20 :
1. batter 84
2. butter 72
3. cocoa 68
4. pot 60
5. dessert 59
6. food 58
7. poutine 42
8. caramel 38
9. margarine 22
10. cobbler 21
11. cheese 15
12. wheat 12
13. muffin 8
Kosice 48.717 21.250 8 :
1. bagel 90
2. salsa 89
3. caramel 79
4. food 72
5. dish 72
6. dessert 42
7. vinegar 41
8. rice 8
Hrinova 48.567 19.517 19 :
1. butter 95
2. yogurt 83
3. drink 77
4. hamburger 69
5. vinegar 68
6. bread 67
7. soup 67
8. grill 65
9. burrito 61
10. dessert 56
11. tea 54
12. burger 51
13. beans 49
14. curd 43
15. ketchup 23
16. kitchen 22
17. margarine 11
18. cuisine 10
19. stew 1
Nemsova 48.967 18.117 15 :
1. biscuit 83
2. eggs 78
3. lard 75
4. dish 65
5. queso 42
Rabca 49.483 19.483 5 :
1. pie 74
2. noodle 30
3. bagel 26
4. waffle 20
5. candy 17
Malacky 48.438 17.024 12 :
1. cheese 95
2. meat 87
3. juice 81
4. wheat 80
5. butter 73
6. entree 71
7. filet 68
8. dish 46
9. milk 29
10. marinade 27
11. pie 20
12. pizza 8
Vrutky 49.112 18.924 17 :
1. curd 98
2. mayo 92
3. marinade 30
4. water 17
5. eggs 14
6. yogurt 3
7. ketchup 2
8. filet 2
stderr
FORMAT_ERROR Zlate_Moravce.txt
CAPACITY_ERROR Zarnovica.txt
FILE_ERROR Hlohovec.txt
FILE_ERROR Sala.txt
FORMAT_ERROR Velky_Meder.txt
FILE_ERROR Komarno.txt
CAPACITY_ERROR Oscadnica.txt
FILE_ERROR Bardejov.txt
FILE_ERROR Krupina.txt
FILE_ERROR Chorvatsky_Grob.txt
FILE_ERROR Snina.txt
CAPACITY_ERROR Piestany.txt
CAPACITY_ERROR Ruzomberok.txt
CAPACITY_ERROR Velke_Kapusany.txt
CAPACITY_ERROR Surany.txt
FILE_ERROR Presov.txt
FILE_ERROR Detva.txt
FILE_ERROR Zeliezovce.txt
FILE_ERROR Vrbove.txt
FILE_ERROR Nove_Mesto_nad_Vahom.txt
FORMAT_ERROR Petrzalka.txt
CAPACITY_ERROR Moldava_nad_Bodvou.txt
CAPACITY_ERROR Jarovnice.txt
FILE_ERROR Svidnik.txt
FORMAT_ERROR Sladkovicovo.txt
CAPACITY_ERROR Cierny_Balog.txt
FILE_ERROR Stara_Lubovna.txt
Výstup vášho programu si viete porovnať s očakávaným výstupom pomocou Diff nástroja.

Zdroje

Nasledujúce zdroje vám môžu pomôcť pri riešení zadania. Odporúčame si tieto zdroje pozrieť/preštudovať. Na prístup k niektorým zdrojom potrebujete byť prihlásení vo vašom Google G-Suite STU konte.

Prednášky
 1. Prednáška 7: Dynamická pamäť
 2. Prednáška 8: Štruktúry
 3. Prednáška 9: Súbory
Jazyk C
Príručky
 1. Neoficiálna príručka jazyka C. Veľmi dobré na vyhľadávanie knižničných funkcíí, obsahuje popis parametrov funkcíí, návratových hodnôt a príklady.
 2. Oficiálna príručka jazyka C (kompatibilná so štandardom). Veľmi dobré na vyhľadávanie knižničných funkcíí, obsahuje popis parametrov funkcíí, návratových hodnôt a príklady. Je to najspoľahlivejší zdroj informácií, avšak prezentovaný veľmi technicky a pre začiatočníkov miestami náročne na pochopenie.
Štruktúry
 1. C struct
 2. C structs and Pointers
 3. C Structure and Function
 4. C Struct Examples
 5. Study Tonight: C Structures
Dynamická pamäť
 1. C Dynamic Memory Allocation
 2. Dynamic Memory Allocation in C
 3. C Dynamic Memory Allocation (w3schools.in)
Súbory
 1. C File I/O and Binary File I/O
 2. C File Handling
 3. C - File I/O
Ďalšie témy
 1. "Hello World" with multiple source files
 2. How to print a line to STDERR and STDOUT in C?
Použité grafické materiály
 1. freepik.com
 2. flaticon.com
 3. Font Awesome
Copyright © 2022, Pavol Marák, ÚIM FEI STU.
Vyrobené pomocou Django a Spectre.css.
Videá prehrávame pomocou Plyr prehrávača.
Responzívny dizajn testujeme pomocou Responsive Viewer.