Neprihlásený používateľ |

Špecifikácia zadania

Napíšte konzolovú/terminálovú aplikáciu v jazyku C, ktorá bude simulovať a vizualizovať priebeh závodnej automobilovej hry Quantum Racing. Na závodnej dráhe budú pretekať 2 autá. Hra je ťahovo-orientovaná, t.j. autá sa budú striedavo posúvať po dráhe. Rýchlosť pohybu áut je daná pseudo-náhodnosťou (hod kockami). Počas závodu môže dochádzať k rôznym situáciám akými sú eliminácia auta oponenta alebo teleportácia pomocou tzv. tunelov, ktoré sú rozmiestnené na dráhe.

Hra začína načítaním a kontrolou potrebných vstupných parametrov z klávesnice (štandardný vstup). Ak bude do programu zadaný neplatný vstup v zmysle pravidiel zadania, program skončí bez akéhokoľvek výpisu s predpísanou návratovou hodnotou. Ak sú všetky vstupné parametre platné, začína závod. Samotný závod, je plne automatizovaný, t.j. po načítaní vstupných parametrov prebieha bez zásahu používateľa a riadi sa stanovenými pravidlami. Priebeh závodu musí byť vizualizovaný výpismi do terminálu (štandardný výstup) podľa stanovených pokynov. Závod končí víťazstvom niektorého z pretekajúcich áut, t.j. víťazom sa stáva auto, ktoré ako prvé prekoná dĺžku závodnej trate. Zmyslom zadania je precvičenie si práce s poliami.

Základné informácie

V závodnej hre sa stretávajú 2 pretekajúce autá, ktoré sa pohybujú po závodnej dráhe. Pohyb pretekajúcich áut závisí od virtuálneho hodu hracími kockami a ďalších stanovených pravidiel. Navyše, na závodnej dráhe sa môžu nachádzať tunely, ktoré teleportujú pretakajúce auto na iné miesto na dráhe. Víťazom sa stáva auto, ktoré ako prvé prekoná dĺžku závodnej dráhy.

Pojmy

Nasledovný zoznam obsahuje základné pojmy, s ktorými sa v zadaní stretávame:

 • Závodná dráha. Jednorozmerné pole zložené z políčok, na ktorých môže byť umiestnené pretekajúce auto alebo vchody/východy z tunelov.
 • Pozície hráčov na závodnej dráhe. Pozície (indexy v poli) jednotlivých hráčov na dráhe budeme označovať nasledovne:
  • $h$ - označenie hráča na ťahu
  • $o$ - označenie oponenta, t.j. hráča, ktorý nie je na ťahu
  • $P_{h,t}$ - pozícia hráča na ťahu, pred vykonaním ťahu.
  • $P_{h,t+1}$ - pozícia hráča na ťahu, po vykonaní ťahu.
  • $P_{o,t}$ - pozícia oponenta, pred vykonaním ťahu.
  • $P_{o,t+1}$ - pozícia oponenta, po vykonaní ťahu.
 • Tunel. Umožňuje teleportáciu pretekajúceho auta z jedného miesta dráhy na druhé. Tunel sa skladá z 2 častí: vchod a východ. Vchodom rozumieme políčko na dráhe, na ktoré keď vstúpi pretekajúce auto, tak sa zjaví na opačnom konci tunela, t.j. jeho východe.
 • Hracie kocky $R_1$ a $R_2$. Závod prebieha v ťahoch, počas ktorých sa pretekajúce autá striedajú. Hráč, ktorý je na ťahu hádže 2 virtuálnymi kockami $R_1$ a $R_2$. Na každej kockej padne náhodné číslo v intervale $\langle 1,6 \rangle$. Na základe súčtu hodených čísiel na kockách sa rozhodne o tom, čo pretekajúce auto vykoná ďalej (posun vpred na dráhe, vchod do tunela a pod.).
 • Eliminácia oponenta. Predstavuje situáciu počas pretekov, kedy pretekajúce auto A dopadne na políčko závodnej dráhy, ktoré je obsadené pretekajúcim autom B. Následne je auto B postavené mimo dráhy a musí začať pretekať od začiatku.
Závodná dráha

Na závodnú dráhu sa môžeme pozerať ako na postupnosť políčok, po ktorých sa pretekári pohybujú. Dĺžku závodnej dráhy $n$ určuje používateľ z klávesnice. Maximálna dĺžka závodnej dráhy je $N_{max}=100$ políčok. Auto, ktoré ako prvé prekoná dĺžku trate sa stáva víťazom, t.j. jeho index na závodnej dráhe je viac než $n-1$. Políčka závodnej dráhy môžeme rozdeliť na 3 typy:

 • Prázdne políčko - predstavuje bežné miesto na dráhe, kde môže byť umiestnené pretekajúce auto a nemá iný špeciálny význam.
 • Vchod do tunela - predstavuje miesto na dráhe, na ktoré keď pretekajúce auto vstúpi, dôjde k teleportácii na opačný koniec tunela.
 • Východ z tunela - toto miesto na dráhe predstavuje cieľ teleportácie v rámci tunela.

Obrázok 1: Vizualizácia závodnej dráhy obsahujúcej 1 tunel. Dĺžka závodnej dráhy v tomto príklade je 18. Políčka dráhy sú číslované od 0, t.j. tak, aby to korešpondovalo s indexmi 1D poľa.

Vstup

Na začiatku programu zadáva používateľ z klávesnice vstupné parametre, ktorými sa určia základné atribúty závodu. Je potrebné, aby boli tieto parametre zadávané v predpísanom poradí. Zoznam vstupných parametrov programu:

$ s $ Inicializačná hodnota pre generátor pseudo-náhodných čísiel. Tento generátor budeme používať na generovanie čísel pri hode kockami.
$ t $ Počet tunelov na závodnej dráhe, ktoré slúžia na teleportáciu pretekajúceho auta. Tunel sa skladá, z dvoch častí: políčko s vchodom a políčko s východom z tunela.
$ n $ Dĺžka závodnej dráhy (počet jej políčok).Obrázok 2: Zadávanie vstupných parametrov z klávesnice. Príklad demonštruje zadanie parametrov $s=100$, $t=3$ a $n=80$.
Kontrola vstupných parametrov

Po zadaní vstupných parametrov musí program vyhodnotiť ich platnosť. V prípade, že niektorý zo vstupných parametrov je neplatný, program musí ukončiť svoju činnosť bez akéhokoľvek výstupu a vrátiť príslušnú návratovú hodnotu. Treba ošetriť nasledovné situácie:

 • Pre inicializačnú hodnotu generátora $s$ musí platiť $s \gt 0$.
 • Dĺžka závodnej dráhy $n$ musí byť v intervale $\langle N_{min},N_{max} \rangle$. V zadaní je nutné použiť hodnoty $N_{min}=10$ a $N_{max}=100$.
 • Počet tunelov na dráhe musí spĺňať podmienku $t \times 2 \leq \frac{n}{2}$.

V prípade, že niektorá z vyššie uvedených podmienok nie je splnená, program skončí bez akéhokoľvek výstupu s návratovou hodnotou 1 (návratová hodnota funkcie main).

Rozmiestnenie tunelov

Po kontrole vstupných parametrov sa rozmiestnia tunely na dráhe. Tunely ručne rozmiestni používateľ zadávaním čísel z klávesnice. Počet rozmiestnených tunelov je $t$. Používateľ zadáva jednotlivé tunely načítaním dvojice čísel $\{enter,exit\}$.

 • Parameter $enter$ predstavuje index políčka závodnej dráhy, kde sa nachádza vstup do tunela.
 • Parameter $exit$ predstavuje index políčka, na ktorom sa nachádza východ z tunela.

Pri zadávaní tunelov musia byť splnené tieto podmienky:

 • Vchod a východ tunela nesmie byť umiestnený na prvom (index 0) a poslednom políčku dráhy (index $n-1$).
 • Vchod a východ tunela sa nesmie nachádzať mimo závodnej dráhy, t.j. záporné indexy alebo indexy presahujúce platný rozsah dráhy.
 • Každý tunel musí mať unikátny vchod, t.j. žiadne dva tunely nesmú mať rovnaký index vchodu do tunela.
 • Východ tunela nesmie byť zároveň vchodom do iného tunela (zamedzíme tak slučkám a viacnásobnej teleportácii).
 • Vchod a východ tunela nesmú mať rovnaký index.

V prípade nesplnenia, niektorej z vyššie uvedených podmienok musí program skončiť bez akéhokoľvek výstupu a vrátiť hodnotu 2 (návratová hodnota funkcie main).


Obrázok 3: Zadávanie tunelov z klávesnice. Príklad demonštruje zadanie 3 tunelov určením platného indexu vchodu a východu z tunela.
Presmerovanie štandardného vstupu v termináli

Pri testovaní vašich programov je vhodné si automatizovať zadávanie vstupných parametrov pomocou presmerovania štandardného vstupu z textového súboru. Presmerovanie dosiahneme použitím operátora < a následným spustením programu v tvare ./program < file.txt. Do textového súboru su napíšeme všetky vstupné parametre programu a pozície tunelov a následne program spustíme z terminálu spôsobom vizualizovaným na obrázku pod textom.


Obrázok 4: Spustenie programu s využitím presmerovania štandardného vstupu z textového súboru. V textovom súbore inputs.txt sú v prvom riadku parametre $s$, $t$ a $n$. V druhom až štvrtom riadku sú zadané indexy vchodov a východov 3 tunelov.

Závod

Po načítaní vstupných parametrov a rozmiestnení tunelov začína samotný závod, v ktorom súperia 2 pretekári. Na začiatku závodu majú obaja pretekári umiestnené auto mimo závodnej dráhy. Počas závodu ich budeme označovať ako hráč 1 a 2. Hráči sa striedajú v ťahoch. Ako prvý je na ťahu hráč 1.

Pretekár, ktorý je na ťahu vždy hodí 2 kockami $R_1$ a $R_2$. Na každej kocke padne náhodné číslo v intervale $\langle 1,6\rangle$. Detaily generovania pseudo-náhodných čísel sú vysvetlené v časti Generovanie pseudo-náhodných čísiel.

Vstup na závodnú dráhu

Na začiatku závodu je pretekár mimo dráhy. Vtedy budeme jeho pozíciu označovať hodnotou -1. Aby mohol pretekár vstúpiť na závodnú dráhu a začať pretekať (resp. nastaviť svoje auto naspäť na začiatok dráhy po eliminácii), musí v rámci jeho ťahu hodiť kockami súčet čísel, pre ktorý platí $R_1 + R_2 \gt 7$. Ak splní túto podmienku, tak si môže svoje auto umiestniť na štartovaciu pozíciu, t.j. políčko s indexom $R_1 + R_2 - 7$.


Obrázok 5: Vizualizácia vstupu pretekára na závodnú dráhu.
Ťah

Ak hráč má v rámci jeho ťahu auto umiestnené na závodnej dráhe, tak môže nastať jeden z nasledovných prípadov.

 • Špeciálny prípad 1. Nastáva ak platí $P_{h,t} \lt P_{o,t}$ a súčasne $R_1 + R_2 = 12$.
  Špeciálny prípad 2. Nastáva ak platí $P_{h,t} \gt P_{o,t}$ a súčasne $R_1 + R_2 = 2$.

  V oboch prípadoch si autá pretekárov vymenia svoje pozície. Špeciálne prípady nastávajú iba ak sú obe autá na závodnej dráhe.

  \begin{equation} \begin{split} P_{h,t+1} = P_{o,t}\\ P_{o,t+1} = P_{h,t} \end{split} \end{equation}  Obrázok 6: Vizualizácia špeciálneho prípadu 1 a 2.


 • Posun na dráhe. Ak nenastane ani jeden z vyššie uvedených špeciálnych prípadov, tak dochádza k posunu auta po dráhe o $d$ políčok dopredu. Posun vypočítame ako $d = max(R_1,R_2)$, t.j. použije sa väčšie z dvoch čísel. Nová pozícia hráča po vykonaní ťahu bude vyjadrená vzťahom (2). Po vykonaní posunu je nutné ešte overiť, či nedôjde k teleportácii alebo eliminácii oponenta.

  \begin{equation} P_{h,t+1}=P_{h,t}+d \end{equation}  Obrázok 7: Vizualizácia posunu na dráhe.
Teleportácia cez tunel

Keďže máme na závodnej dráhe rozmiestnené tunely, môže počas závodu dôjsť k teleportácii pretekára. Teleportácia nastáva, keď auto hráča, ktorý je na ťahu vstúpi na políčko dráhy, ktoré je označené ako vstup do tunela (t.j. keď $P_{h,t+1}$ sa zhoduje s indexom niektorého z vchodov rozmiestnených tunelov). V takomto prípade bude pretekár teleportovaný z políčka vchodu do tunela na políčko východu z tunela. Po teleportácii bude platiť, že $P_{h,t+1}$ bude rovné indexu políčka, kde sa nachádza východ z tunela.

Poznámka: možnosť teleportácie treba vyšetriť po každej zmene pozície pretekára na dráhe, t.j. pri štandardnom posune o $d$ políčok alebo aj pri vstupe pretekára na začiatok závodnej dráhy.


Obrázok 8: Vizualizácia teleportácie cez tunel.
Eliminácia oponenta

Počas závodu môže nastať situácia, kedy je auto oponenta eliminované (postavené mimo dráhu) autom hráča, ktorý je práve na ťahu. K eliminácii dochádza vtedy, keď auto hráča na ťahu narazí do auta oponenta, t.j. keď platí $P_{h,t+1} = P_{o,t}$. Po eliminácii sa auto oponenta môže opäť zapojiť do pretekov po splnení podmienok pre vstup na závodnú dráhu, ktoré sú opísané v časti Vstup na závodnú dráhu.

Poznámka: možnosť eliminácie oponenta treba vyšetriť po každej zmene pozície pretekára na dráhe, t.j. pri štandardnom posune o $d$ políčok alebo pri vstupe pretekára na závodnú dráhu. Nezabudnite, že k eliminácii oponenta môže dôjsť aj po teleportácii, t.j. ak auto oponenta stojí na políčku, kde sa nachádza východ z tunela.


Obrázok 9: Vizualizácia eliminácie oponenta.
Vyhodnotenie víťaza

Víťazom závodu sa stáva hráč, ktorého auto ako prvé prekoná dĺžku závodnej dráhy, t.j. platí $P_{h,t+1} \geq n$.

Záverečná štatistika

Po skončení závodu sa zobrazí štatistika návštevnosti jednotlivých políčok závodnej dráhy. Hodnota návštevnosti políčka hovorí o tom, koľkokrát bolo dané políčko počas závodu navštívené obidvomi pretekajúcimi autami. Na začiatku závodu má každé políčko závodnej dráhy hodnotu návštevnosti 0.

Situácie, kedy započítame návštevu políčka závodnej dráhy:

 • Pri vstupe pretekára na závodnú dráhu. Vtedy sa zvýši o 1 návštevnosť políčka, na ktoré je po vstupe na dráhu umiestnené auto pretekára.
 • Pri špeciálnych prípadoch 1 a 2. Vtedy sa zvýši o 1 návštevnosť políčka hráča na ťahu a taktiež políčka oponenta.
 • Pri štandardnom posune pretekára o $d$ políčok. Vtedy sa zvýši o 1 návštevnosť políčka po vykonaní ťahu, t.j. políčka s indexom $P_{h,t+1}$.
 • Pri teleportácii. Vtedy sa zvýši o 1 návštevnosť políčka s východom z tunela. V tomto prípade nezvyšujeme návštevnosť políčka, na ktorom sa nachádza vchod do tunela.
 • Pri eliminácii oponenta. Vtedy sa zvýši o 1 návštevnosť políčka, na ktorom stojí auto oponenta.

Generovanie pseudo-náhodných čísiel

Na realizáciu hodu kockami $R_1$ a $R_2$ je nutné použiť dodané funkcie na generovanie pseudo-náhodných čísel.

//////////////////   NEMENIT !!!   /////////////////////

//  Vo vasom rieseni vyuzite tieto tieto funkcie na
//  generovanie pseudo-nahodnych cisiel.
//
//  Funkcia srnd(seed):
//    * Zavolajte 1-krat na zaciatku programu na
//    inicializaciu generovanej postupnosti cisiel.
//
//  Funkcia rnd(from, to):
//    * Sluzi na vygenerovanie dalsieho nahodneho
//    cisla z intervalu <from,to>.

#define R_MAX 2147483647 // vsetky generovane cisla su mensie ako R_MAX
static long long unsigned int SEED = 0x1; // seed generatora
void srnd(int seed) { SEED = seed; }

int rnd(int from, int to) {
  SEED = SEED * 16807 % R_MAX;
  return from + (int) SEED % (to - from + 1);
}
/////////////////////////////////////////////////////////////

Funkciu srnd je nutné zavolať v programe len 1-krát pred začiatkom závodu. Do funkcie srnd odovzdáme načítaný parameter $s$. V opačnom prípade získate inú postupnosť generovaných čísel ako sa očakáva a vaše výstupy sa nebudú zhodovať s očakávanými. Funkcia rnd vráti ďalšie vygenerované pseudo-náhodné číslo z intervalu $\langle from,to \rangle$.

Výstup

Výstup programu môžeme rozdeliť do 4 častí, ktoré musia spĺňať predpísaný formát.

 1. Výpis tunelov.

  Po spustení programu sa načítajú vstupné parametre a následne sa vypíše všetkých $t$ používateľom umiestnených tunelov. Každý tunel je reprezentovaný dvojicou, ktorú tvorí index vchodu a index východu. Všetky tunely sa vypíšu v jednom riadku. Tunely musia byť vo výpise zoradené vzostupne (z angl. ascending) podľa indexu vchodu do tunela.

  TUNNELS: [enter,exit] [enter,exit] ... [enter,exit]

  Ak dráha neobsahuje žiadny tunel, v prvom riadku sa vypíše len text TUNNELS:

 2. Výpis priebehu závodu.

  Závod sa skladá zo striedajúcich sa ťahov jednotlivých pretekárov. Počas závodu vypisujeme každý ťah. Výpis jedného ťahu sa uskutoční na jednom riadku a má nasledovný formát:

  [round,player_num] [pos_before] [r1,r2] [pos_after]
  • round - číslo ťahu (ťahy sa začínajú číslovať od 1)
  • player_num - číslo hráča (strieda sa hráč 1 a 2)
  • pos_before - pozícia hráča (index políčka) na ťahu pred vykonaním ťahu
  • r1,r2 - čísla, ktoré v rámci ťahu padli na kockách $R_1$ a $R_2$
  • pos_after - pozícia hráča (index políčka) na ťahu po vykonaní ťahu

  Špeciálne výpisy ťahu:

  • Ak v rámci ťahu dôjde k špeciálnemu prípadu 1 alebo 2, tak sa na konci ťahu vypíše písmeno S.
   [round,player_num] [pos_before] [r1,r2] [pos_after] S
  • Ak v rámci ťahu dôjde k teleportácii (t.j. pretekár vstúpi na vchod do tunela a teleportuje sa), tak sa na konci ťahu vypíše písmeno T.
   [round,player_num] [pos_before] [r1,r2] [pos_after] T
  • Ak v rámci ťahu dôjde k eliminácii oponenta, tak sa na konci ťahu vypíše písmeno E.
   [round,player_num] [pos_before] [r1,r2] [pos_after] E
  • Ak v rámci jedného ťahu dôjde k teleportácii a následnej eliminácii oponenta, tak sa na konci ťahu vypíšu písmená T E. Táto situácia vznikne, keď hráč v rámci svojho ťahu vstúpi na políčko s vchodom do tunela, teleportuje sa na jeho východ a na políčku s východom z tunela je umiestnený oponent, ktorého následne eliminuje.
   [round,player_num] [pos_before] [r1,r2] [pos_after] T E

  Ťahy vypisujeme až pokiaľ niektorý z pretekárov nezvíťazí, t.j. bude platiť $P_{h,t+1} \geq n$.

 3. Výpis víťaza.

  Pretekár, ktorý ako prvý prekoná dĺžku dráhy sa stáva víťazom. Výpis víťaza predstavuje 1 riadok s nasledovným formátom:

  WINNER: player_num
  Namiesto player_num sa vypíše číslo hráča, ktorý vyhral závod.
 4. Výpis záverečnej štatistiky.

  Posledným výpisom v rámci programu je štatistika návštevnosti jednotlivých políčok závodnej dráhy. Tento výpis predstavuje 1 riadok, v ktorom sa zobrazí pole hodnôt návštevnosti políčok závodnej dráhy. Nenavštívené políčka majú hodnotu 0. Viac o tejto štatistike nájdete v časti Záverečná štatistika. Formát výpisu záverečnej štatistiky je nasledovný:

  VISITS: v0 v1 v2 v3 ... vn-1
  Namiesto v0 v1 v2 v3 ... vn-1 sa vypíšu jednotlivé hodnoty návštevnosti políčok dráhy.

Komentovaný príklad výstupu programu

 1. Skompilujeme zdrojový kód.
  gcc z2.c -o z2 -Wall -Wextra
 2. Spustíme program.
  ./z2
 3. Zadáme vstupné parametre z klávesnice. V tomto prípade spúšťame závod s parametrami $s=70$, $t=3$ a $n=84$.
  70 3 84
 4. Rozmiestnime tunely na závodnej dráhe. Z klávesnice zadáme platné indexy vchodu a východu pre všetky 3 tunely (spolu 3 dvojice čísel).
  21 41
  32 2
  3 16
 5. Program vyprodukuje nasledovný výstup:
  TUNNELS: [3,16] [21,41] [32,2]
  [1,1] [-1] [5,2] [-1]
  [2,2] [-1] [5,1] [-1]
  [3,1] [-1] [4,6] [16] T
  [4,2] [-1] [4,4] [1]
  [5,1] [16] [4,6] [22]
  [6,2] [1] [5,3] [6]
  [7,1] [22] [3,1] [25]
  [8,2] [6] [4,2] [10]
  [9,1] [25] [1,5] [30]
  [10,2] [10] [3,1] [13]
  [11,1] [30] [2,5] [35]
  [12,2] [13] [2,4] [17]
  [13,1] [35] [6,1] [41]
  [14,2] [17] [1,4] [41] T E
  [15,1] [-1] [4,4] [1]
  [16,2] [41] [2,4] [45]
  [17,1] [1] [3,2] [4]
  [18,2] [45] [6,3] [51]
  [19,1] [4] [3,1] [7]
  [20,2] [51] [4,6] [57]
  [21,1] [7] [6,1] [13]
  [22,2] [57] [3,3] [60]
  [23,1] [13] [6,4] [19]
  [24,2] [60] [1,4] [64]
  [25,1] [19] [6,5] [25]
  [26,2] [64] [4,6] [70]
  [27,1] [25] [1,4] [29]
  [28,2] [70] [4,4] [74]
  [29,1] [29] [3,1] [2] T
  [30,2] [74] [4,1] [78]
  [31,1] [2] [2,6] [8]
  [32,2] [78] [1,5] [83]
  [33,1] [8] [6,1] [14]
  [34,2] [83] [1,1] [14] S
  [35,1] [83] [1,6] [89]
  WINNER: 1
  VISITS: 0 2 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 2 2 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
 6. Program skončí. Návratová hodnota funkcie main bude 0.

Hodnotenie zadania

Odovzdávací systém otestuje a ohodnotí nasledovné oblasti funkcionality vášho programu. Na získanie bodov z konkrétneho testovacieho scenára je nutné, aby testom prešli všetky testovacie prípady v danom scenári.

Testovacie scenáre
Scenár 1
Zadanie neplatných vstupných parametrov.
0.5 b
Scenár 2
Zadanie neplatného tunela.
1 b
Scenár 3
Výpis tunelov.
0.5 b
Scenár 4
Výpis závodu. Nenastane špeciálny prípad, teleportácia ani eliminácia oponenta.
2 b
Scenár 5
Výpis závodu. Nastane špeciálny prípad 1 a 2.
1 b
Scenár 6
Výpis závodu. Nastane teleportácia cez tunel.
1.5 b
Scenár 7
Výpis závodu. Nastane eliminácia oponenta.
1 b
Scenár 8
Výpis závodu. Nastanú všetky udalosti: špeciálny prípad, teleportácia aj eliminácia oponenta.
1 b
Scenár 9
Výpis víťaza.
0.5 b
Scenár 10
Výpis záverečnej štatistiky.
1 b
Súčet 10 b

Aby váš program prešiel automatizovaným testovaním, jeho výstup musí mať nasledovnú štruktúru a výpisy sa musia zobrazovať na očakávaných pozíciách.Obrázok 5: Očakávaná štruktúra vášho výstupu.

Video

Záznam zo seminára č. 4 (8. marec 2022)
Doplní sa neskôr.

Testovacie príklady


Blok 1

Situácia so zadaním neplatných vstupných parametrov. Očakáva sa, že program skončí bez výstupu a vráti hodnotu 1. V Linux termináli si viete skontrolovať návratovú hodnotu posledného skončeného príkazu pomocou echo $?.

Príklad 1

Vstup:

-6 2 95

Neplatná hodnota $s=-6$. Program skončí bez výstupu s návratovou hodnotou 1.

Príklad 2

Vstup:

3 4 14

Neplatná hodnota $t=4$. Program skončí bez výstupu s návratovou hodnotou 1.

Príklad 3

Vstup:

61 2 103

Neplatná hodnota $n=103$. Program skončí bez výstupu s návratovou hodnotou 1.

Blok 2

Situácia so zadaním neplatného tunela. Očakáva sa, že program skončí bez výstupu a vráti hodnotu 2. V Linux termináli si viete skontrolovať návratovú hodnotu posledného skončeného príkazu pomocou echo $?.

Príklad 1

Vstup:

31 2 50
5 41
0 20

Druhý tunel mal neplatný index vchodu (hodnota 0) - umiestnený na prvom políčku dráhy, čo je zakázané. Program skončí bez výstupu s návratovou hodnotou 2.

Príklad 2

Vstup:

500 3 80
5 16
71 14
5 22

Prvý a tretí tunel majú rovnaký index vchodu, čo je zakázané. Program skončí bez výstupu s návratovou hodnotou 2.

Príklad 3

Vstup:

432 4 51
7 43
15 26
23 1
48 7

Východ štvrtého tunela (index 7) je zhodný s indexom vchodu do prvého tunela. Je zakázané, aby bol východ tunela zároveň vchodom do iného tunela. Program skončí bez výstupu s návratovou hodnotou 2.

Príklad 4

Vstup:

7316 1 36
5 35

Východ tunela je na poslednom políčku dráhy (index 35), čo je zakázané. Program skončí bez výstupu s návratovou hodnotou 2.

Príklad 5

Vstup:

66 1 88
41 250

Východ tunela má index mimo platného rozsahu dráhy (index 250), čo je zakázané. Program skončí bez výstupu s návratovou hodnotou 2.

Príklad 6

Vstup:

84 1 46
19 19

Vchod a východ tunela majú rovnaký index, čo je zakázané. Program skončí bez výstupu s návratovou hodnotou 2.

Blok 3

Priebeh závodu, kedy nenastane špeciálny prípad, teleportácia ani eliminácia oponenta.

Príklad 1

Vstup:

7 0 25
Výstup programu.
Príklad 2

Vstup:

51 1 44
8 29
Výstup programu.
Príklad 3

Vstup:

2 2 66
40 20
30 10
Výstup programu.

Blok 4

Priebeh závodu, kedy nastane špeciálny prípad 1 a 2.

Príklad 1

Vstup:

45 2 30
25 10
5 8

Nastane špeciálny prípad 1.

Výstup programu.
Príklad 2

Vstup:

18 0 61

Nastane špeciálny prípad 2.

Výstup programu.
Príklad 3

Vstup:

99 0 100

Nastane špeciálny prípad 1 aj 2.

Výstup programu.

Blok 5

Priebeh závodu, kedy nastane teleportácia cez tunel.

Príklad 1

Vstup:

1 3 70
2 30
15 10
40 50
Výstup programu.
Príklad 2

Vstup:

6 3 56
10 2
4 20
29 1
Výstup programu.
Príklad 3

Vstup:

986 4 88
2 6
18 15
32 40
61 50
Výstup programu.

Blok 6

Priebeh závodu, kedy nastane eliminácia oponenta.

Príklad 1

Vstup:

97 2 74
21 40
60 50
Výstup programu.
Príklad 2

Vstup:

548 3 30
1 3
17 12
8 6
Výstup programu.
Príklad 3

Vstup:

41 1 42
40 1
Výstup programu.

Blok 7

Priebeh závodu, kedy nastanú všetky udalosti: špeciálny prípad, teleportácia aj eliminácia oponenta.

Príklad 1

Vstup:

803 4 100
3 17
52 31
84 46
60 10
Výstup programu.
Príklad 2

Vstup:

500 7 68
14 2
1 18
64 54
52 42
13 19
59 16
53 4
Výstup programu.
Príklad 3

Vstup:

199 5 38
35 2
33 3
6 12
16 10
7 30
Výstup programu.

Blok 8

Priebeh závodu, kedy nastane v jednom ťahu teleportácia a následná eliminácia oponenta, ktorý stojí na východe z tunela.

Príklad 1

Vstup:

507 3 20
1 3
17 12
5 6
Výstup programu.
Príklad 2

Vstup:

560 6 30
1 24
23 2
22 3
20 15
18 11
14 16
Výstup programu.
Príklad 3

Vstup:

617 5 73
2 12
3 23
4 33
5 60
70 10
Výstup programu.
Výstup vášho programu si viete porovnať s očakávaným výstupom pomocou Diff nástroja.

Zdroje

Nasledujúce zdroje vám môžu pomôcť pri riešení zadania. Odporúčame si tieto zdroje pozrieť/preštudovať. Na prístup k niektorým zdrojom potrebujete byť prihlásení vo vašom Google G-Suite STU konte.

Prednášky
 1. Prednáška 3: Vetvenia a cykly
 2. Prednáška 4: Polia v jazyku C
Jazyk C
 1. Neoficiálna príručka jazyka C. Veľmi dobré na vyhľadávanie knižničných funkcíí, obsahuje popis parametrov funkcíí, návratových hodnôt a príklady.
 2. Oficiálna príručka jazyka C (kompatibilná so štandardom). Veľmi dobré na vyhľadávanie knižničných funkcíí, obsahuje popis parametrov funkcíí, návratových hodnôt a príklady. Je to najspoľahlivejší zdroj informácií, avšak prezentovaný veľmi technicky a pre začiatočníkov miestami náročne na pochopenie.
 3. C functions
 4. C arrays
 5. Passing array to a function in C
Ostatné
 1. Použité grafické materiály.
Copyright © 2022, Pavol Marák, ÚIM FEI STU.
Vyrobené pomocou Django a Spectre.css.
Videá prehrávame pomocou Plyr prehrávača.
Responzívny dizajn testujeme pomocou Responsive Viewer.